Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego szkolenia nowych koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów


2013-03-20 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
2013-03-29 Wybór realizatorów/realizatora w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego szkolenia nowych koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządówPliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego szkolenia nowych koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 25 lutego 2013 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór w roku 2013 realizatora/realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego szkolenia nowych koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI. Zadania Programu finansowane z budżetu państwa, punkt 1. Zadania bieżące finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, zadanie realizuje cel zawarty w rozdziale III pkt 3.2, ppkt 4. – Budowa systemu organizacyjnego koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców (szkolenie nowych koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów).

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora Programu w 2013 roku w zakresie szkolenia nowych koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
3. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładu opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej).
4. Statut jednostki.
5. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Oświadczenia o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie.
7. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
8. Wypełnione załączniki nr 1 i 2 w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu (cel szkolenia, tematyka wykładów i ćwiczeń oraz ich ilość, czas trwania, sposób oraz tryb prowadzenia zajęć, metody nauczania oraz formy i warunki zaliczenia).
2. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań programu, określony w załącznik nr 2 - zawierający w szczególności:
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
- liczbę możliwych do wykonania zadań (szkolonych koordynatorów),
- harmonogram realizacji programu,
- kalkulację kosztów w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych w ramach programu, w tym szczegółową kalkulację przeszkolenia jednej osoby.
- kalkulację kosztów za godzinę wykładu lub ćwiczenia (45 minut) w zależności od posiadanego stopnia naukowego lub wykształcenia.
3. Informacja o prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem programu.
4. Informacja o kadrze uprawnionej do szkolenia związanego z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek lub narządów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.). Uwaga: Proszę dołączyć wykaz kadry szkolącej.
5. Udokumentowane minimum 2 – letnie doświadczenie w szkoleniu z zakresu pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.
6. Udokumentowanie zapewnienia zewnętrznej niezależnej kontroli, jakości nauczania w zakresie szkolenia koordynatorów.
7. Informacja o sposobie wyboru kandydatów na szkolenie koordynatorów (czynniki decydujące o zakwalifikowaniu bądź dyskwalifikacji kandydata na szkolenie koordynatorów, uwzględniające liczbę przeszkolonych koordynatorów ze zgłoszeniem z danej jednostki).

Kryteria wyboru Oferenta:
1. Spełnienie wymagań realizacji zadania określonego w Programie zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.).
2. Koszt realizacji zadania Programu z przedstawieniem szczegółowych kosztów określających w szczególności:
- kalkulację kosztów, w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych w ramach programu, w tym szczegółową kalkulację przeszkolenia jednej osoby– od 0 do 5 punktów;
- kalkulację kosztów za godzinę wykładu lub ćwiczenia (45 minut) w zależności od posiadanego stopnia naukowego lub wykształcenia – od 0 do 5 punktów,
- harmonogram realizacji – od 0 do 5 punktów.
3. Ocena planu rzeczowo – finansowego zadania Programu, określonego w załączniku nr 2 – od 0 do 5 punktów.
4. Ocena doświadczenia w szkoleniu, z zakresu pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów – od 0 do 10 punktów.
5. Ocena prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem Programu – od 0 do 5 punktów.
6. Ocena kadry umożliwiającej szkolenie z zakresu pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, związana z wykonywaniem zadań dotyczących pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów– od 0 do 5 punktów.
7. Ocena zapewnienia zewnętrznej niezależnej kontroli w zakresie jakości szkolenia związanego z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów – od 0 do 5 punktów.
Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 i 2 w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór w roku 2013 realizatora/realizatorów zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie szkolenia nowych koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2013 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-02-25
Data publikacji:
       2013-02-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2013-03-29
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-03-29Marlena Woźniak dodano:Wybór realizatorów/realizatora w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego szkolenia nowych koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
2013-03-20Monika Latoszek  dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
2013-02-25Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4591 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.