Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatora lub realizatorów na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym prowadzonych przez organizacje pozarządowe


30.04.2013 Wybór realizatora/realizatorów zadania
3.04.2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym prowadzonych przez organizacje pozarządowe w roku 2013, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatora lub realizatorów na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym prowadzonych przez organizacje pozarządowe
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 8 marca 2013 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora lub realizatorów na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI. – Zadania Programu finansowane z budżetu państwa przez ministra właściwego do spraw zdrowia, punkt 3, ppkt 2 akcje promocyjne i edukacyjne, przewidziane do realizacji w 2-letnich edycjach i realizuje cel zawarty w rozdziale III - pkt 3.2 pkt 1 Zwiększenie w okresie realizacji Programu liczby przeszczepień narządów od zmarłego dawcy o co najmniej 100 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 roku, ppkt 2 Upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie dotyczącej leczenia przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów oraz promocja idei dawstwa komórek, tkanek i narządów - promocja idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od dawców żywych i zmarłych.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora/realizatorów Programu na lata 2013-2014 w zakresie programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: ogłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
3. Statut jednostki.
4. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
5. Oświadczenia o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- przeniesieniu praw autorskich do materiałów które zostaną opracowane w ramach przedmiotowego zadania na Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Zdrowia.
Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
6. Wypełnione załączniki: nr 1 w wersji papierowej oraz nr 1, 2 i 2a w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca wykaz i opis zakresu projektowanego zadania w ramach Programu mającego na celu utrwalenie zapoczątkowanych systemowych rozwiązań organizacyjnych mających istotnie zwiększyć liczbę identyfikacji osób zmarłych jako dawców komórek, tkanek i narządów poprzez dotarcie z informacją i edukacją bezpośrednio do nauczycieli, uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów uczelni wyższych i społeczności lokalnych.
2. Przedstawienie sposobu realizacji zadania w postaci liczby spotkań, liczby uczestniczących w nich osób (nauczycieli, uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów uczelni wyższych i społeczności lokalnych).
3. Przedstawienie w formie opisowej zakresu i tematyki proponowanych szkoleń dla nauczycieli, uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów uczelni wyższych i społeczności lokalnych
4. Przedstawienie wstępnych projektów materiałów edukacyjno-informacyjnych na szkolenia w tym dotyczących przeszczepiania narządów dla studentów wyższych uczelni medycznych.
5. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań programu, określony w załączniku nr 2 i 2a - zawierający w szczególności:
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
załącznik nr 2a - w formacie *rtf
załącznik nr 2a - w formacie *pdf
1) liczbę możliwych do wykonania zadań (wykaz podmiotów biorących udział w realizacji programu),
2) harmonogram realizacji programu,
3) kalkulację kosztów w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych w ramach programu, w tym kalkulację kosztów obejmującą:
a) organizację spotkań w zakresie transplantologii wraz z wykazem poszczególnych tematów i treścią merytoryczną ustaloną w porozumieniu z konsultantem krajowym wojewódzkim w zakresie transplantologii.
b) kalkulację kosztów:
- organizacji spotkań promocyjno-edukacyjno-informacyjnych w zakresie transplantologii dla podmiotów biorących udział w realizacji programu,
- powielenie materiałów promocyjno-informacyjno-edukacyjnych w zakresie transplantologii dla potrzeb programu oraz opracowanie materiałów dotyczących przeszczepiania narządów dla studentów wyższych uczelni medycznych,
c) kalkulacja kosztów obsługi organizacyjnej programu.
6. Informacja o prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem programu.
7. Informacja o kadrze uprawnionej do szkolenia i realizacji programu związanego z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek lub narządów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.).
8. Udokumentowane posiadanie doświadczenia i działalności w realizacji programów edukacyjno - promocyjno - informacyjnych związanych z promocją idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od dawców żywych i zmarłych.
9. Opinia wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie transplantologii klinicznej lub Krajowej Rady Transplantacyjnej o treści materiałów informacyjno – edukacyjnych dla studentów wyższych uczelni medycznych z zakresu transplantologii.

Kryteria wyboru Oferenta:
1. Ocena oferty realizacji Programu, zawierająca wykaz i opis zakresu projektowanego zadania w ramach Programu - od 0 do 5 punktów.
2. Ocena planu rzeczowo – finansowego, Programu, określonego w załączniku nr 2 i 2a – od 0 do 40 punktów (za każdy element od 0 do 10 punktów).
3. Ocena prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem Programu – od 0 do 5 punktów.
4. Ocena dysponowania kadrą umożliwiają szkolenie z zakresu pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, związana z wykonywaniem zadań dotyczących pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek lub narządów– od 0 do 10 punktów.
5. Ocena posiadanego doświadczenia i działalności w realizacji programów edukacyjno – promocyjno - informacyjnych związanych z promocją idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od dawców żywych i zmarłych – od 0 do 15 punktów.
6. Ocena treści materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu transplantologii dla studentów wyższych uczelni medycznych z opinią krajowego lub wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie transplantologii klinicznej lub Krajowej Rady Transplantacyjnej – od 0 do 10 punktów. Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1, 2 i 2a w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem: Konkurs na wybór realizatora zadania w latach 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie programów edukacyjnych o zasięgu lokalnym prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
8. Minister Zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych na rok 2014 jaki również zakres zadań będzie potwierdzony po zatwierdzeniu budżetu państwa w roku 2014 i może ulec zmianie.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2013 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-03-08
Data publikacji:
       2013-03-08
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-04-30
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-04-30Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatora/realizatorów zadania
2013-03-08Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 6087 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.