Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015” – w zakresie zadań na rok 2013.


Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015” – w zakresie zadań na rok 2013.
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Warszawa, 2013.03.19OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48. ust. 4, w związku z ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015” – w zakresie zadań na rok 2013.

Celem ogólnym programu „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015” jest:
- ocena stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej,
- ocena tendencji próchnicy w Polsce,
- analiza występujących w kraju różnic w nasileniu tej choroby i związanych z tym potrzeb profilaktyczno-leczniczych,
- analiza ekspozycji dzieci i młodzieży oraz starszych wiekiem grup populacji na czynniki ryzyka chorób jamy ustnej wynikające z uwarunkowań społecznych i ekonomicznych oraz organizacyjnych polskiego systemu opieki stomatologicznej jak również zachowań zdrowotnych jednostki,
- promocja zdrowia.

Cele szczegółowe badań epidemiologicznych prowadzonych w roku 2013:
- określenie liczby zachowanych zębów naturalnych u osób dorosłych w wieku 35-44 i 65-74 lata;
- określenie stanu i potrzeb leczenia przyzębia u osób dorosłych w różnym wieku;
- określenie odsetków osób dorosłych z zachowaną funkcja żucia;
- określenie stanu i wielkości potrzeb leczenia protetycznego u osób dorosłych;
- określenie częstości występowania chorób błony śluzowej jamy ustnej u osób dorosłych;
- określenie częstości występowania nie zdiagnozowanych i nie leczonych chorób przewlekłych błony śluzowej jamy ustnej u osób dorosłych w Polsce;
- określenie częstości występowania przypadków wymagających natychmiastowej interwencji w zakresie chorób jamy ustnej u osób dorosłych;
- określenie rozkładu chorób przyzębia w populacji osób dorosłych w Polsce;
- określenie wielkości różnic w występowaniu chorób przyzębia zależnych od lokalizacji miejsca zamieszkania oraz różnic pomiędzy regionami w kraju.

Cele szczegółowe prowadzonych w roku 2013 badań socjomedycznych:
- określenie postaw i zachowań zdrowotnych dotyczących zachowania zdrowia jamy ustnej u osób dorosłych w wieku 35-44 i 65-74 lata;
- ocena osiągalności i wykorzystania systemu opieki stomatologicznej w kraju w grupie osób dorosłych.

Cele w zakresie promocji zdrowia:
- edukacja dotycząca zdrowia jamy ustnej.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora w zakresie przeprowadzenia przedmiotowych badań epidemiologicznych i socjomedycznych i opracowania ich w formie raportu końcowego oraz przeprowadzenia edukacji dotyczącej zdrowia jamy ustnej.

Finansowanie programu:
Program zostanie sfinansowany z budżetu pozostającego w dyspozycji Ministra Zdrowia z części 46 – Zdrowie, działu – 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej.
Udział własny realizatorów – brak. Realizatorzy otrzymują środki publiczne z zastrzeżeniem działu V ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013. 217).

Wymagania stawiane oferentom.

Pod względem formalnym oferta powinna zawierać:
1. pełną nazwę zgłaszającego ofertę,
2. adres do korespondencji,
3. numer telefonu i faksu,
4. potwierdzoną podpisem głównego księgowego nazwę banku i numer konta, na które mają
5. być przekazywane środki na realizację programu,
6. wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
7. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio – kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
8. statut jednostki,
9. informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju jak w
10. przedmiocie konkursu,
11. kopię polisy OC,
12. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
13. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
14. wypełniony załącznik nr 1 do oferty.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf

Do oceny merytorycznej oferty wymagane są:
1. oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu,
2. plan rzeczowo – finansowy związany z realizacją zadań programu, określający w szczególności: - liczbę i zakres możliwych do wykonania zadań, - liczbę możliwych do wykonania badań epidemiologicznych i socjomedycznych, - harmonogram realizacji zadań, - kalkulację kosztów badań epidemiologicznych i socjomedycznych oraz pozostałych zadań finansowanych z wydatków bieżących,
3. informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności: - wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu, - doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.

Kryteria oceny ofert:
1. spełnienie wymogów formalnych
2. prowadzenie działalności naukowo – badawczej, dydaktycznej, usługowo-leczniczej,
3. udokumentowane przynajmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu ogólnopolskich badań epidemiologicznych dotyczących zdrowia jamy ustnej,
4. dysponowanie odpowiednią kadrą (co najmniej 1 samodzielny pracownik naukowy mający doświadczenie w prowadzeniu ogólnopolskich badań epidemiologicznych dotyczących zdrowia jamy ustnej oraz 3 pracowników ze stopniem doktora nauk medycznych),
5. doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych i promocji zdrowia.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
4. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych, zawierających wskazanie braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu.
5. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
6. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w dwóch oddzielnych kopertach.
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych i być opisana w następujący sposób:
1) Konkurs – „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015” – w zakresie zadań na rok 2013. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych,
Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2) Konkurs – „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015” – Dane merytoryczne oferty.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs – program Monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013 – 2015 i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2013 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Matki i Dziecka, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa ZdrowiaWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-03-18
Data publikacji:
       2013-03-19
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-03-18Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3140 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.