Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.


4.07.2013 Decyzja komisji konkursowej w sprawie wyboru realizatorów w latach 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ
27.06.2013 Wybór realizatora/realizatorów zadania na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ
14.05.2013 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 23 kwietnia 2013 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI. – Zadania Programu finansowane z budżetu państwa przez ministra właściwego do spraw Zdrowia punkt 3, ppkt 2 - akcje promocyjne i edukacyjne, przewidziane do realizacji w 2-letnich edycjach, zadanie realizuje cel zawarty w rozdziale III - pkt 3.2 Zwiększenie w okresie realizacji Programu liczby przeszczepień nerki od żywego dawcy, o co najmniej 500 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 roku, ppkt 1 Promocja idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.
Powyższy cel może być osiągnięty poprzez następujące działania:
- zapoczątkowanie trwałych systemowych rozwiązań organizacyjnych mających istotnie zwiększyć liczbę przeszczepień nerki od żywych dawców;
- dotarcie z informacją i edukacją bezpośrednio do pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek i do jego rodziny;
- zwiększenie dostępności pacjenta i jego rodziny do ośrodka kwalifikującego do przeszczepienia nerki i ośrodka transplantacyjnego.

Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora Programu na lata 2013 i 2014 w zakresie promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców realizowanej poprzez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ, realizowany poprzez:
1. Przeszkolenie realizatorów lokalnych programu edukacyjno - informacyjnego (pielęgniarka dializacyjna lub lekarz pracujący bezpośrednio z pacjentami dializowanymi zarówno drogą hemodializy jak i dializy otrzewnowej) w stacjach dializ, z zakresie transplantologii, w oparciu o aspekty merytoryczne, etyczne i prawne dotyczące dawstwa i przeszczepienia nerek od dawcy żywego.
2. Organizowanie w zależności od potrzeb, przez realizatorów lokalnych programu spotkań pacjentów dializowanych i członków ich najbliższej rodziny z psychologiem klinicznym, lekarzem nefrologiem, lekarzem transplantologiem i koordynatorem transplantacyjnym w stacji dializ lub w innym miejscu, którego celem byłoby udzielenie wyczerpujących informacji i konsultacji dotyczących pobrania i przeszczepienia nerki od żywego dawcy rodzinnego, ryzyka dla dawcy, czasu rehabilitacji pooperacyjnej u dawcy, sposobu i przebiegu kwalifikacji żywego dawcy nerki a także ustalenie i umówienie badań kwalifikujących parę dawca-biorca do przeszczepienia w ośrodku transplantacyjnym.
3. Udostępnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych opracowanych w poprzedniej edycji zadania (2011-2012) w zakresie żywego dawstwa w formie informatorów, ulotek, filmów, itp., personelowi medycznemu stacji dializ, pacjentom dializowanym i członkom ich rodzin.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
3. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotów leczniczych).
4. Statut jednostki.
5. Informacje o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Oświadczenie o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- przeniesieniu praw autorskich do materiałów, które zostaną opracowane w ramach przedmiotowego zadania na Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Zdrowia.
7. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
8. Wypełnione załączniki nr 1, 2 i 2a w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca szczegółowy opis zakresu zadań projektowanych w ramach Programu w szczególności:
1) przedstawienie rozwiązań organizacyjnych mających na celu zapoczątkowanie trwałych systemowych zmian zmierzających do istotnego zwiększenia liczby przeszczepień nerki od żywych dawców;
2) przeszkolenie realizatorów lokalnych stacji dializ, lekarzy nefrologów poradni nefrologicznych oraz lekarzy publicznych i niepublicznych stacji dializ w zakresie kwalifikacji do przeszczepienia nerki, kwalifikacji potencjalnych dawców rodzinnych nerek i wskazań do wyprzedzającego przeszczepienia nerki.
3) sposobu wykorzystania materiałów edukacyjno-promocyjno-informacyjnych opracowanych w poprzedniej edycji zadania Programu, skierowanych do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ, programu ogólnopolskiego pod nazwą Partnerstwo dla Transplantacji i ogólnokrajowego realizowanego przez Dialtransplant;
4) rola realizatorów regionalnych dotyczących w szczególności:
a) organizacji szkoleń lokalnych z udziałem maksymalnie 10-15 realizatorów lokalnych,
b) organizacji szkoleń regionalnych z udziałem maksymalnie 30-40 osób w tym realizatorów lokalnych, lekarzy nefrologów poradni nefrologicznych oraz lekarzy publicznych i niepublicznych stacji dializ,
c) propagowania idei dawstwa rodzinnego (od dawcy żywego) w lokalnych mediach,
d) kierowanie i nadzór nad realizacją projektu – koordynatorzy regionalni (wymienić wszystkich koordynatorów projektu: kwalifikacje, doświadczenie, nadzorowany region – połączyć z nadzorowanymi koordynatorami ośrodków dializ, wymienić zakres czynności w ramach obowiązków, ustalić sposób i wysokość wynagradzania itp.).
2. Określenie sposobu uzyskania zakładanego celu zadania jakim jest wzrost przeszczepień od żywych dawców nerki w skali kraju –do poziomu wynoszącego około 70 w roku 2013 i około 90 w roku 2014;
3. Nawiązanie współpracy z dyrektorami medycznymi sieci publicznych i niepublicznych stacji dializ w tym nieaktywnych lub mało aktywnych w zakresie zgłoszeń dializowanych pacjentów do krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie nerki.
4. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań programu, określony w załączniku nr 2 i 2a nie może przekroczyć w roku 2013 kwoty 750 000 zł i powinien zawierać w szczególności:
1) kalkulację kosztów obejmującą koszty szkolenia realizatorów lokalnych, lekarzy publicznych i niepublicznych stacji dializ i lekarzy nefrologów poradni nefrologicznych;
2) kalkulację kosztów obejmującą koszty organizacji otwartych spotkań dla osób z niewydolnością nerek i ich rodzin;
3) kalkulację kosztów obejmującą koszty spotkań Zespołów Konsultacyjnych, tj. chirurg lub nefrolog lub psycholog lub w razie potrzeby lekarz innej specjalności np. urolog, onkolog, kardiolog itp. - maksymalnie w 25% spotkań z parą dawca-biorca;
4) kalkulację kosztów obejmującą premię dla realizatorów lokalnych;
5) koszty kierowania i nadzoru nad realizacją zadania z uwzględnieniem kosztów administracyjnych działalności;
6) koszt sporządzenia oceny efektywności realizacji zadania (końcowe roczne merytoryczne sprawozdanie z realizacji zadania).
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
załącznik nr 2a - w formacie *rtf
załącznik nr 2a - w formacie *pdf
5. Informację o prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkość i struktura zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem programu w tym wskazanie ekspertów, w zakresie psychologii klinicznej, nefrologii i transplantologii i ich doświadczenia i kwalifikacji, z którymi Oferent współpracuje lub zostanie podjęta współpraca w celu realizacji celów zadania.
6. Informację o kadrze współpracującej i uprawnionej do prowadzenia szkolenia i realizacji programu (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursów doskonalących itp. w zakresie transplantologii).
Uwaga: Proszę dołączyć wykaz kadry szkolącej.
7. Udokumentowane doświadczenie w realizacji programów edukacyjno - informacyjnych związanych z promocją idei dawstwa komórek, tkanek lub narządów w tym w szczególności w zakresie żywego dawstwa.

Kryteria wyboru Oferenta:
1. Ocena oferty realizacji Programu, zawierająca wykaz i opis zakresu zadań projektowanych w ramach Programu – szczegółowy i precyzyjny opis każdego podzadania określonego w pkt 1 wymagań merytorycznych..
2. Ocena planu rzeczowo – finansowego, Programu, określonego w załączniku nr 2 i 2a – dotycząca szczegółowej wyceny szacunkowej każdego elementu określonego w pkt 1 litery od a do i w pkt 2. oraz szacunkowej wyceny końcowej zadania.
3. Ocena informacji o prowadzonej przez jednostkę działalności, w szczególności wielkości strukturze zasobów Oferenta zapewniających realizację zadań będących przedmiotem programu w tym wskazanych ekspertów w zakresie psychologii klinicznej, nefrologii i transplantologii z którymi Oferent współpracuje lub zostanie podjęta współpraca w celu realizacji celów zadania.
4. Ocena kadry współpracującej i uprawnionej do prowadzenia szkolenia i realizacji programu (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursów doskonalących itp. z zakresu transplantologii).
5. Ocena doświadczenia w realizacji programów edukacyjno - informacyjnych związanych z promocją idei dawstwa komórek, tkanek lub narządów w tym w szczególności w zakresie żywego dawstwa.

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych
(Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1, 2 i 2a w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatora zadania na lata 2013-2014 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
8. Minister Zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych na realizację zadania w roku 2014 jak również zakres zadań będzie potwierdzony po zatwierdzeniu budżetu państwa i może ulec zmianie.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2013 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-04-23
Data publikacji:
       2013-04-23
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-07-04
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-07-04Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie decyzji komisji konkursowej
2013-06-27Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatora/realizatorów zadania
2013-05-14Małgorzata Woźniak-Juhre dodano listę oferentów
2013-04-23Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5608 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.