Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia Programu Szkoleniowego na zasadach ETPOD.


2013-06-27 Wybór realizatora zadania na rok 2013 w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia Programu Szkoleniowego na zasadach ETPOD
2013-06-04 Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia Programu Szkoleniowego na zasadach ETPOD na lata 2013-2014, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia Programu Szkoleniowego na zasadach ETPOD.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 9 maja 2013 r.


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór na lata 2013-2014 realizatora lub realizatorów programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia Programu Szkoleniowego na zasadach ETPOD.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu, zawartymi w rozdziale VI. – Zadania Programu - zadanie realizuje cel zawarty w rozdziale III - pkt 3.2 pkt 1: Zwiększenie w okresie realizacji Programu liczby przeszczepień narządów od zmarłego dawcy o co najmniej 100 % do zakończenia Programu w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 roku, ppkt 1 Zwiększenie wskaźników identyfikacji oraz pobrań narządów i tkanek od zmarłych dawców w celu ich przeszczepienia, w tym w szczególności w tych regionach kraju, w których wskaźniki te są najniższe.

ETPOD (European Training Program on Organ Donation) to program mający na celu zwiększenie wiedzy dotyczącej pobierania narządów, zmaksymalizowanie identyfikacji potencjalnych zmarłych dawców, zwiększenie liczby pobrań narządów oraz rozpowszechnienie rzetelnych informacji w społeczeństwie medycznym w celu wzrostu świadomości i pozytywnej postawy wobec pobierania narządów.

Realizacja tego celu dokonywana będzie poprzez szkoleniowy dedykowany szpitalom, które spełniając warunki do orzekania śmierci mózgowej i do pobierania narządów od zmarłych dawców w celu ich przeszczepienia, w dotychczasowej działalności w niewielkim stopniu lub wcale nie orzekają śmierci mózgowej, a tym samym nie dokonują pobierań narządów do przeszczepienia.

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest dokonanie wyboru realizatora Programu w 2013 roku w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń personelu szpitalnego. Dotychczasowe doświadczenia wskazują bowiem, że prowadzenie szkoleń zmienia stosunek personelu szpitalnego do identyfikacji zmarłych dawców na pozytywny oraz przynosi dalsze oczekiwane efekty.

W czasie realizacji Programu w roku 2013 przewiduje się przeprowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych w około 20 szpitalach, a do końca edycji Programu w około 200 szpitalach, co w końcowym efekcie wraz z innymi działaniami promocyjnymi ma doprowadzić do zwiększenia liczby pozyskiwanych do przeszczepiania narządów od dawców zmarłych. W celu aktywizacji możliwie dużej liczby szpitali, w 2013 r. Program powinien być realizowany tylko w szpitalach o najniższych wskaźnikach pobierania narządów od zmarłych lub w szpitalach, które nie zatrudniają koordynatorów transplantacyjnych.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
3. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotów leczniczych).
4. Statut jednostki.
5. Informacje o minimum 3-letnim doświadczeniu w organizacji szkoleń (przekazanie w formie opisowej: ile zorganizowano szkoleń, liczbę uczestników biorących udział w poszczególnych szkoleniach, charakter szkoleń, liczbę godzin szkolenia itp.).
6. Oświadczenia o:
1. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2. prawdziwości danych zawartych w ofercie.
7. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm. zwanej dalej „ustawą”.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
8. Wypełnione załączniki nr 1 i 2 w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji zadania, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach Programu oraz oświadczenie, że szkolenia będą spełniać warunki określone dotyczące niżej wymienionych wymagań:
a) Wymagania ogólne dotyczące szkoleń:
- Szkolenie może odbywać się w dni robocze oraz w sobotę.
b) Wymagania dotyczące sal wykładowych:
- Sala wykładowa powinna swobodnie pomieścić liczbę uczestników konferencji i szkolenia, a także wyposażona być w ekran, projektor multimedialny, komputer przenośny, wskaźnik laserowy i mikrofony.
c) Wymagania dotyczące zakwaterowania:
- Oferent zagwarantuje wszystkim zaproszonym wykładowcom nocleg, jeżeli szkolenie plan szkolenia będzie wymagał noclegu.
- Zakwaterowanie ma obejmować okres:
- dla wykładowców - nocleg od dnia poprzedzającego planowane szkolenie do dnia zakończeniu szkolenia z wykwaterowaniem w dniu zakończeniu szkolenia.
d) Wymagania dotyczące cateringu zarówno dla uczestników szkolenia jak i dla wykładowców:
- Oferent zapewni w czasie trwania szkolenia przerwy kawowe
- Oferent zapewni w czasie trwania szkolenia wodę mineralną gazowaną i niegazowaną.
e) Zaplecze techniczne: Oferent zapewni wsparcie administracyjne i techniczne (np. prowadzenie sekretariatu, korespondencję z zaproszonymi wykładowcami i uczestnikami, program spotkania, plakaty informacyjne, oznakowanie sal, tłumaczenia - jeżeli są wymagane, asystenci, itp.).
f) Wymagania ogólne dotyczące tematyki konferencji i szkolenia: Szczegółowa tematyka szkolenia oraz wybór wykładowców zostanie uzgodniona z przedstawicielami Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” i Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek oraz zaakceptowana przez Ministerstwo Zdrowia.
Formalna dokumentacja szkoleń, w tym: materiał szkoleniowy, zaproszenia, listy obecności, karty follow-upu, zaświadczenia o odbyciu szkoleń będą uzgodnione z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji Poltransplant i Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.
g) Grupy docelowe biorące udział w szkoleniu mają obejmować około 100 osób w każdym podmiocie leczniczym, ustalone przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w porozumieniu z Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.
2. Plan rzeczowo-finansowy Programu określony w załączniku nr 2 zawierający w szczególności:
- harmonogram realizacji Programu,
- szczegółową szacunkową kalkulację kosztów, w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych w ramach Programu według przedłożonych w pkt 1 wymagań,
- szczegółową kalkulację kosztów dotyczącą materiałów szkoleniowych, wynagrodzeń dla wykładowców (koszt za 1 godzinę wykładu nie powinien być wyższy niż 350 zł netto), dojazdów, noclegów itp.

załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Informacja na temat prowadzonej przez Oferenta działalności, w tym wielkość i strukturę zasobów Oferenta, zapewniających realizację Programu.
4. Informacja na temat planowanej liczby wykładowców prowadzących szkolenie z określeniem kosztów (forma tabelaryczna) dotyczących przeprowadzenia jednego wykładu w ramach szkolenia.

Kryteria końcowe wyboru oferenta:
1. Konieczne spełnienie wymagań dotyczących szkoleń określonych w Programie i w art. 40a ust. 7, ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
2. Koszt realizacji Programu.
3. Ocena oferty realizacji Programu, zawierającej wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach Programu.
4. Ocena szczegółowego planu rzeczowo – finansowego Programu, określonego w załączniku nr 2 w szczególności dotycząca wysokości kosztów realizacji jednego szkolenia.
5. Ocena złożonego przez Oferenta wykazu kadry, przygotowanej do wykonania zadania lub zadań związanych z zabezpieczeniem organizacji szkoleń.
6. Ocena prowadzonej przez Oferenta działalności, w tym wielkość i strukturę zasobów Oferenta, zapewniających realizację zadania Programu.
7. Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).
8. Przy spełnieniu wszystkich wymagań formalnych i merytorycznych o wyborze Oferenta zadecyduje ostatecznie kalkulacja ceny realizacji jednego szkolenia.

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane, podpisane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, w formie zapisu na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 i 2 w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne”.
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór na lata 2013-2014 realizatorów zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego wdrożenia Programu Szkoleniowego na zasadach ETPOD.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się, na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert.
Oferty należy składać na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-09
Data publikacji:
       2013-05-09
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2013-06-27
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-06-27Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatora zadania
2013-06-04Marlena Woźniak dodano: Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych
2013-05-09Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4963 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.