Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego promocji idei dawstwa narządów od żywych dawców przez program edukacyjno - informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 pod nazwą pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”


Warszawa, 14 maja 2013 r.Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 – 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Brak ofert spełniających warunki formalne.

Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny, Al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok.2, 00-580 Warszawa.
- brak nazwy i siedziby sądu rejestrowego w załączniku nr 1,
- brak załącznika nr 1, 2 i 2a w formie elektronicznej na płycie CD.
2. Kinetic Sp. z o. o., ul. 3 Maja 47, 05-080 Izabelin.
- nazwa (firma) Oferenta niezgodna z Krajowym Rejestrem Sądowym,
- brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem wraz z datą i podpisem wszystkich stron statutu Oferenta,
- brak wypełnionych załączników nr 2 i 2a w wersji papierowej.

Oferenci mogą uzupełnić braki formalne w formie pisemnej w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-14
Data publikacji:
       2013-05-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3705 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.