Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.„Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013”


05-12-2013 Ogłoszenie dotyczące unieważnienia postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu zdrowotnego Ministra Zdrowia pn. Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013
20-06-2013 Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego p.n.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013”, w zakresie zadań na rok 2013Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.„Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013”
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 28.05.2013 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn. „Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013” – w zakresie zadań na 2013 rok.

Celem programu „Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013” jest zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w zakładach psychiatrycznych i zakładach leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, aby możliwe było sprawne wykonywanie orzeczeń sądowych o zastosowaniu izolacji.

Zakres finansowania (wydatki finansowe) programu ze środków Ministerstwa Zdrowia w 2013 r. obejmuje wyłącznie prace remontowo-budowlane, w tym m. in.:
adaptację pomieszczeń zakładu w zakresie niezbędnym do wykonywania środka zabezpieczającego w warunkach podstawowego zabezpieczenia ;
dostosowanie pod kątem zapobieżenia samowolnemu opuszczeniu przez sprawcę zakładu realizującego środki zabezpieczające w warunkach podstawowego zabezpieczenia oraz zapewnienia możliwości stałego nadzoru nad przebywającymi w zakładzie sprawcami, polegające m.in. na wyposażeniu zakładu w drzwi i okna posiadające urządzenia uniemożliwiające skazanym samowolne opuszczenie zakładu.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu, w zakresie dostosowania oddziałów psychiatrycznych do warunków umożliwiających leczenie osób chorych psychicznie, uzależnionych oraz wykazujących zaburzenia preferencji seksualnych określonych
w rozporządzeniach Ministra Zdrowia:
z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. Nr 179, poz. 1854, z późn. zm.);
w przepisach określających wymagania techniczne i sanitarne pomieszczeń zakładów opieki zdrowotnej w odniesieniu do zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe (dodatkowo w formie elektronicznej - płyta CD).
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
3. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w przypadku podmiotów leczniczych).
4. Statut jednostki.
5. Informacje o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
6. Oświadczenie o:
zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
prawdziwości danych zawartych w ofercie,
7. Informacje o prowadzonej działalności, a w szczególności :
w przypadku podmiotu wykonującego działalność leczniczą:
a) przychodów podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
b) przychodów podmiotu wykonującego działalność lecznicza z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone w punkcie a), uzyskane w poprzednim roku obrotowym, wielkości i strukturze zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań proponowanych w ramach programu.
2. Plan rzeczowo-finansowy realizacji zadań programu, określony w załączniku nr 2 (dodatkowo w wersji elektronicznej – płyta CD), zawierający w szczególności:
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
liczbę i rodzaj możliwych do wykonania zadań;
harmonogram realizacji zadań;
kalkulację kosztów poszczególnych zadań;
koszt utworzenia jednego nowego miejsca;
określenie liczby nowych miejsc (łóżek), przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego w warunkach podstawowego zabezpieczenia,, powstałych w wyniku wykonania zadań programu.
3. Informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
wielkość i struktura zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu;
rodzaje i liczba świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta lub doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.
4. Informacja dotycząca liczby placówek (lub ich braku) realizujących środek zabezpieczający w warunkach podstawowego zabezpieczenia na terenie województwa, reprezentowanego przez Oferenta.

Kryteria oceny ofert:
W pierwszej kolejności wyłanianie realizatorów zadań w zakresie utworzenia miejsc przeznaczonych do realizacji środka zabezpieczającego w warunkach podstawowego zabezpieczenia, których siedziba mieści się na terenie województwa, na obszarze którego brak jest placówki realizującej środek zabezpieczający w warunkach podstawowego zabezpieczenia, lub na terenie województwa znajduje się jeden podmiot realizujący w/w środek.
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
spełnianie wymogów formalnych;
rodzaj zakładu (oddziału/poradni), który ma zostać utworzony (powiększony);
proponowany koszt utworzenia jednego nowego miejsca w danym rodzaju zakładu (dotyczy zakładów o podstawowym stopniu zabezpieczenia);
łączny koszt powiększenia zakładu o podstawowym stopniu zabezpieczenia;
istnienie na terenie województwa innych zakładów o podstawowym stopniu zabezpieczenia;
planowany termin uruchomienia (powiększenia) zakładu.

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych
(Dz. Urz. MZ z 2010 r. Nr 4, poz. 32).
Sposób sporządzenia oferty:

1. Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
3. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1 w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 2 w formie elektronicznej (płyta CD).

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów w zakresie zadań na lata 2013 w ramach programu zdrowotnego pn.: „Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013.
Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert nie spełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2013 r. do godz. 16.00 na adres:

Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-29
Data publikacji:
       2013-05-29
Opublikowany przez: Monika Latoszek
Data ostatniej zmiany:
       2013-06-20
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie listy oferentów
2013-05-29Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4453 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.