Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu drowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych” w roku 2013


10-10-2013 Wynik konkursu na wybór realizatorów zadania
21-06-2013 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych”
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu drowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD – w zakresie zadania pn.: „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych” w roku 2013
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Warszawa, 2013-05-31


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD”
– w zakresie zadania pn.: „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych” w roku 2013.

Celem programu jest zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej spowodowanych uwarunkowaniami sprzętowymi oraz kontynuowanie dotychczasowych podstawowych działań ukierunkowanych na zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, a także ograniczenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) w obszarze leczenia chorób naczyniowych obejmuje: zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymagania stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora i w których istnieje konieczność uzupełnienia sprzętu. Ponadto niezbędne jest, aby w strukturze tych podmiotów były obecne oddziały lub kliniki chirurgii naczyniowej.

Wymagania formalne:
1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3. prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3,
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
4. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
5. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
6. statut jednostki,
7. pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
8. oświadczenie o 15 % udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury,
9. oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
10. oświadczenie, że cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu nie jest niższa, niż 10.000,00 PLN,
11. informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
12. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
13. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym.
14. dysponowanie infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie i wykorzystanie aparatury będącej przedmiotem konkursu w 2013 roku, udokumentowane w formie oświadczenia oferenta,

Wymagania merytoryczne:
1. przedstawienie harmonogramu zapewniającego realizację zadania w 2013 r.,
2. spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 4,
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
3. udokumentowane zatrudnienie: a) co najmniej dwóch lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie chirurgii naczyniowej w oddziale/klinice chirurgii naczyniowej; b) jednego lekarza ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji wykonującego USG naczyniowe w oddziale/klinice chirurgii naczyniowej, c) jednego lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie radiologii w jednostce. Prawidłowym sposobem udokumentowania zatrudnienia są kopie umów o pracę, kontrakty. Kwalifikacje lekarzy należy udokumentować poprzez załączenie kopii certyfikatów, dyplomów lub zaświadczeń o ukończonych szkoleniach i kursach specjalistycznych w zakresie ultrasonografii.
4. potwierdzenie – w formie pisemnej (kopia kontraktu) faktu finansowania świadczeń w zakresie chirurgii naczyniowej w 2013 r., dokonane przez właściwy Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
5. udokumentowane (opinia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii naczyniowej) prowadzenie działalności szkoleniowej dla potrzeb województwa,
6. udokumentowane (opinia konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii naczyniowej lub wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii naczyniowej) prowadzenie działalności naukowo-edukacyjnej dotyczącej leczenia chorób naczyń w formie organizacji zjazdów, konferencji o zasięgu ogólnopolskim.

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1. liczba lekarzy zatrudnionych przez oferenta w oddziale/klinice chirurgii naczyniowej, posiadających specjalizację z chirurgii naczyniowej,
2. liczba hospitalizacji w oddziale chirurgii naczyniowej w latach 2011 – 2012,
3. liczba badań USG Doppler Duplex wykonanych u chorych hospitalizowanych w oddziale chirurgii naczyniowej w latach 2011 - 2012,
4. liczba łóżek w oddziale chirurgii naczyniowej,
5. liczba akredytowanych miejsc specjalizacyjnych w oddziale chirurgii naczyniowej,
6. posiadanie poradni chorób naczyń.
7. w pierwszej kolejności będą uwzględniane oferty oferentów, którzy nie były realizatorem zadania w roku 2012.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną całej oferty na płycie CD i powinna być opisana w sposób następujący:
1) Konkurs – Program POLKARD 2013 – Chirurgia naczyniowa – „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych”. Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2) Konkurs – Program POLKARD 2013 – Chirurgia naczyniowa – „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych”. Dane merytoryczne oferty.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: - POLKARD 2013
– Chirurgia naczyniowa – „Zakup średniej klasy aparatów ultrasonograficznych z opcją dopplerowską przeznaczonych do badania naczyń obwodowych”.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2013 r. do godz. 11:00 na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje: a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej, b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-31
Data publikacji:
       2013-05-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2013-10-10
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-10-10Marlena Woźniak dodano: Wynik konkursu na wybór realizatorów zadania
2013-05-31Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5639 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.