Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo
– Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD”


Warszawa, 20 czerwca 2013 r.Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania pn.: „Wyposażenie hybrydowej sali zabiegowej przeznaczonej dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD”.

I. Lista ofert spełniających wymagania formalne:
1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
3. Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa.
II. Lista ofert niespełniających wymagań formalnych:
1. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań – brak płyty CD, brak upoważnienia dla osoby podpisującej zał. nr 1 i zał. nr 2 z upoważnienia Głównego Księgowego, brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju ujętej w załączniku nr 4 (wnioskowanego) za rok 2012( zał.2)
2. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128 04-141 Warszawa – brak aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, brak aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin – brak płyty CD, brak informacji o stopniu wykonania kontraktu z NFZ obejmującego przedmiot oferty, brak pieczątki Dyrektora Szpitala w informacji o przychodach.
4. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Aleja Jana Pawła II, 22-400 Zamość - brak oświadczenia o 15 % udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury/sprzętu.
5. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, u. Marii Skłodowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz - brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju ujętej w załączniku nr 4 (wnioskowanego) za rok 2012 (zał.2), nieprawidłowo wypełniony zał. nr 3 (puste miejsca, brak daty sporządzenia).
6. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, ul. Dr K. Jaczewskiego 8 Lublin - brak informacji o czasie czynnej pracy posiadanej aparatury danego rodzaju ujętej w załączniku nr 4 (wnioskowanego) za rok 2012 (zał.2), brak informacji o stopniu wykonania kontraktu z NFZ obejmującego przedmiot oferty.

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:

Uzupełnienie do konkursu: Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD – Wyposażenie hybrydowej sali zabiegowej przeznaczonej dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-06-20
Data publikacji:
       2013-06-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-06-20Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4288 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.