Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD


2013-10-18 Wynik konkursu na wybór realizatorów

2013-07-23 Lista oferentów spełniających i niespełniających wymagania formalne
Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 – 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup zestawów elektroanatomicznych dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii” w 2013 r.
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 01.07.2013 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013 - 2016 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup zestawów elektroanatomicznych dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii” w 2013 r.

Celem programu jest zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń spowodowanych uwarunkowaniami sprzętowymi oraz kontynuowanie dotychczasowych podstawowych działań ukierunkowanych na zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, a także ograniczenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) w dziedzinie kardiologii, kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii obejmuje zakup zestawu elektroanatomicznego dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, pełniące funkcje referencyjnego ośrodka w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii w skali ponadwojewódzkiej.

Wymagania formalne:
1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3) prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3
załącznik nr 1, 2, 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 1, 2, 3 - w formacie *pdf
4) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
5) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
6) statut jednostki,
7) pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
8) oświadczenie o 15 % udziale własnym oferenta w kosztach zakupu aparatury,
9) oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
10) oświadczenie, że cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu nie jest niższa niż 10 000,00 PLN,
11) informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
12) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
13) informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym.
Wymagania merytoryczne:
1. Udokumentowane dysponowanie kliniką (lub oddziałem) zapewniającą kompleksową opiekę kardiologiczną, intensywną terapię oraz pełny zestaw badań diagnostycznych i metod terapeutycznych chorób układu krążenia, w tym obecność oddziału kardiochirurgii w lokalizacji.
2. Potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie elektrofizjologii w 2013 roku, dokonane przez właściwy Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
3. Dysponowanie kadrą, co najmniej 2 lekarzy zatrudnionych w ośrodku, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zabiegów ablacji zaburzeń rytmu (prawidłowym sposobem udokumentowania są kopie aktualnych umów o pracę, kontrakty).
4. Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii* zawierająca:
a) Potwierdzenie potrzeby zakupu wnioskowanego sprzętu do pracowni elektrofizjologii określonego oddziału/zakładu/kliniki oferenta;
b) informację o ogólnej liczbie pracowni elektrofizjologii w województwie według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.;
c) informację o ogólnej liczbie pracowni elektrofizjologii w województwie przypadających na 1 mln mieszkańców województwa (wskaźnik dotyczy całej populacji, czyli łącznie dorosłych i dzieci) według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.;
d) opis ewentualnych lokalnych dysproporcji w dostępności do świadczeń zdrowotnych i procedur w zakresie wnioskowanej aparatury w województwie według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.;
e) potwierdzenie, iż w oddziale/klinice zatrudnionych jest co najmniej 2 kardiologów;
f) potwierdzenie, iż ośrodek dysponuje bazą elektrofizjologiczną oraz kadrą elektrofizjologów.
* W Przypadku, gdy Konsultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii zatrudniony jest w jednostce oferenta wymagana jest również opinia Konsultanta Krajowego w powyższym zakresie.
Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1. Spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu.
2. Wnioskowana kwota dofinansowania.
3. Wysokość środków własnych pozwalających na współfinansowanie zakupu lub modernizację aparatu.
4. Wyposażenie pracowni w aparaturę oraz stopień jej dekapitacji.
5. Liczba i kwalifikacje pracowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie elektrofizjologii.
6. Działalność lecznicza oferenta w latach 2011 i 2012:
a. liczba hospitalizacji w oddziale/klinice kardiologii lub/i kardiologii dziecięcej lub/i kardiochirurgii
b. liczba udzielonych porad ambulatoryjnych z zakresu kardiologii lub/i kardiologii dziecięcej lub/i kardiochirurgii
7. Działalność oferenta w dziedzinie elektrofizjologii w latach 2011 i 2012:
a. liczba wykonanych diagnostycznych badań elektrofizjologicznych niezakończonych ablacją;
b. liczba wykonanych ablacji serca ogółem;
c. liczba wykonanych ablacji przy użyciu niefluoroskopowego; trójwymiarowego systemu elektroanatomicznego;
d. liczba pierwszorazowych wszczepień / wymian stymulatorów serca;
e. liczba pierwszorazowych wszczepień / wymian implantowalnych kardiowerterów / defibrylatorów serca (ICD, CRT-D).
8. Pozytywna opinia konsultanta wojewódzkiego o potrzebie zakupu wnioskowanego aparatu lub modernizacji sprzętu.
9. Pierwszeństwo ofert jednostek, które nie były realizatorem zadania w poprzednim roku.
10. Oferty oferentów realizujących w 2013 r. zadanie pn. „Wyposażenie hybrydowej sali zabiegowej przeznaczonej dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej” nie będą uwzględniane przy wyborze realizatora przedmiotowego zadania.
Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną całej oferty na płycie CD i powinna być opisana w sposób następujący:
1. Konkurs – Program „POLKARD 2013 – kardiologia, kardiologia dziecięca i kardiochirurgia - „Zakup zestawów elektroanatomicznych dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii”. Spełnienie wymagań formalnych.
Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
2. Konkurs – Program „POLKARD 2013 – kardiologia, kardiologia dziecięca i kardiochirurgia - „Zakup zestawów elektroanatomicznych dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii”. Spełnienie wymagań merytorycznych.
3. Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: –„POLKARD 2013 – Kardiologia i angiologia interwencyjna – ardiologia, kardiologia dziecięca i kardiochirurgia - „Zakup zestawów elektroanatomicznych dla zabezpieczenia referencyjnych ośrodków w zakresie nowoczesnej elektrofizjologii”. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.07.2013 r. do godziny 16.00 na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-07-01
Data publikacji:
       2013-07-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2013-10-18
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-10-18Monika Latoszek dodano: wyniki konkursu
2013-07-24Marlena Woźniak dodano: Lista oferentów spełniających i niespełniających wymagania formalne
2013-07-01Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5521 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.