Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu pn. „Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii”


Warszawa, 2013-08-16


Niekompletną ofertę złożył 1 niżej wymienionych Oferentów:
1. Agnieszka Trojanowska, ul. Herbowa 16/59, 20-551 Lublin
- Brak wskazania sposobu rekrutacji lekarzy do udziału w szkoleniach gwarantujących przeszkolenie w 2013 – 2014 r. co najmniej 280 lekarzy radiologów z ośrodków, w których istnieją oddziały i pododdziały onkologiczne, szczególnie ośrodków, które zakupiły sprzęt diagnostyczny w ramach zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów”.
- Brak informacji o wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania.
- Brak aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Brak potwierdzenia spełnienia wymagań stawianych oferentom, tj. informacji potwierdzającej, że oferent jest (zgodnie z art. 19 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.) podmiotem:
o uprawnionym do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
o innym podmiotem niż wymieniony w pkt 1 uprawnionym do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe;
o innym podmiotem niż wymieniony w pkt 1 i 2, po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.

Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, oferenci niespełniający warunków formalnych zgodnie ze wskazanym przez Komisję Konkursową wykazem braków formalnych, mogą uzupełnić braki formalne w terminie 7 dni od dnia ukazania się listy oferentów na stronie internetowej Urzędu.
O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Ministerstwa Zdrowia i w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn.: „Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii.”Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-08-16
Data publikacji:
       2013-08-16
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3495 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.