Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej


Dz.Urz.MZ.10.5.36 → z dnia 6 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 kwietnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 69) w § 1:
1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Włodzimierz Śliwiński – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;”;
2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Marcin Kędzierski – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-04-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6159 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.