Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA”
w jednostkę gospodarki budżetowej pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” i nadania jej statutu


Dz.Urz.MZ.11.1.8 → z dnia 6 stycznia 2011 r.
zmiana z dnia 21 lutego 2011

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 30 grudnia r.
w sprawie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA”
w jednostkę gospodarki budżetowej pod nazwą
„Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” i nadania jej statutu


Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm. 2)) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej (Dz. U. Nr 181, poz. 1217) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.Gospodarstwo pomocnicze Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” przekształca się w instytucję gospodarki budżetowej pod nazwą "Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA”, zwaną dalej „Wydawnictwem”.
2. Instytucja gospodarki budżetowej, o której mowa w ust. 1, może używać nazwy "PARPAMEDIA" oraz wyróżniającego ją znaku graficznego, który określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Za dzień rozpoczęcia działalności przez Wydawnictwo, uważa się dzień uzyskania przez Wydawnictwo osobowości prawnej.

§ 2.

Organem wykonującym funkcje organu założycielskiego Wydawnictwa jest Minister Zdrowia.

§ 3.

Wydawnictwo przejmuje realizację następujących zadań publicznych:
1) wydawanie książek, czasopism i wydawnictw periodycznych dotyczących problematyki uzależnień oraz problemów społecznych związanych z uzależnieniami;
2) wydawanie nagrań dźwiękowych o problematyce, o której mowa w pkt 1;
3) prowadzenie działalności usługowej związanej z przygotowywaniem do druku;
4) prowadzenie działalności graficznej innej niż wymienione w pkt 1 i 3;
5) reprodukcja nagrań dźwiękowych;
6) prowadzenie działalności edycyjnej w zakresie oprogramowania.

§ 4.

Zakres wyposażenia Wydawnictwa określa odrębne zarządzenie.

§ 5.

Wydawnictwo przejmuje wszystkie przysługujące gospodarstwu pomocniczemu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” przed jego przekształceniem należności, uprawnienia, obowiązki, środki pieniężne oraz rzeczowe składniki majątkowe inne niż nieruchomości.

§ 6.

Wydawnictwu nadaje się statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r., Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078 i Nr 96, poz. 620.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5127 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.