Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie


Dz.Urz.MZ.11.2.13 → z dnia 18 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 24 stycznia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 19, z późn. zm.4)) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum wchodzą:
1) Terenowy Oddział w Bartoszycach;
2) Terenowy Oddział w Działdowie;
3) Terenowy Oddział w Elblągu;
4) Terenowy Oddział w Ełku;
5) Terenowy Oddział w Giżycku;
6) Terenowy Oddział w Iławie;
7) Terenowy Oddział w Nidzicy;
8) Terenowy Oddział w Pasłęku;
9) Dział Laboratoryjny i Immunologii Transfuzjologicznej;
10) Dział Pobierania i Ekspedycji Krwi;
11) Dział Preparatyki Krwi;
12) Dział Zapewnienia Jakości;
13) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;
14) Sekcja Informatyczna;
15) Sekcja Księgowości;
16) Sekcja Promocji, Statystyki i Szkoleń;
17) Sekcja Techniczna;
18) Sekcja Zamówień Publicznych;
19) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Spraw Obronnych;
20) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kadrowych;
21) Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 107, poz. 679.
3)Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620.
4) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2004 r. Nr 5, poz. 56, z 2005 r. Nr 8, poz. 30, z 2007 r. Nr 12, poz. 54 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 10.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-01-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4906 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.