Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów


Dz.Urz.MZ.11.3.31 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Marzena Drewniacka – Naczelnik w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia;
2) Wiceprzewodniczący Zespołu – Anna Mieczkowska – Naczelnik w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia;
3) pozostali członkowie Zespołu:
a) Helena Leoniak – specjalista w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
b) Marta Fijołek – starszy specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia,
c) Justyna Mieszalska – Naczelnik w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia;
d) Justyna Wajrach – starszy specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia;
e) Wanda Szelachowska - Kluza – starszy specjalista w Departamencie Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia,
f) Gabriela Miłoszewska – specjalista w Biurze Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia,
g) Małgorzata Pielak – główny specjalista w Departamencie Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia,
h) dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, które złożyły oferty w konkursie – wskazane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.
2. Przed powołaniem w skład Zespołu osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. h, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 3.

1. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów, którym zostaną przyznane dotacje celowe na realizację zadań publicznych.
2. Do zadań Zespołu w zakresie, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:
1) przeprowadzenie postępowania konkursowego;
2) przygotowanie do akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia listy wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów.

§ 4.

Zespół działa zgodnie z Regulaminem pracy Zespołu, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 5.

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 6.

1. Członkowie Zespołu nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Zespołu.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. h, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 7.

1. Zespół może rozpocząć prace przed powołaniem osób wymienionych w § 2 ust 1 pkt 3 lit. h.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, po ich powołaniu, Przewodniczący Zespołu informuje o dotychczasowych wynikach prac Zespołu.

§ 8.

Zarządzenie traci moc z z dniem 1 stycznia 2012 r.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-03-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5539 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.