Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzanie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia


Dz.Urz.MZ.11.3.32 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 23 marca 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 58 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W skład Rady wchodzą:
1) prof. dr hab. Marian Zembala – Przewodniczący;
2) prof. dr hab. Wojciech Noszczyk – Zastępca Przewodniczącego;
3) prof. dr hab. Sławomir Majewski – Sekretarz;
4) prof. dr hab. Mariusz Bidziński;
5) prof. dr hab. Andrzej Borówka;
6) prof. dr hab. Anna Dobrzańska;
7) dr n. med. Stanisław Góźdź;
8) prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko;
9) prof. dr hab. Jan Kanty – Kulpa;
10) prof. dr hab. Kazimierz Krajka;
11) prof. dr hab. Marek Krawczyk;
12) prof. dr hab. Witold Lukas;
13) prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz;
14) prof. dr hab. Bohdan Maruszewski;
15) dr hab. Małgorzata Myśliwiec;
16) prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski;
17) prof. dr hab. Leszek Pączek;
18) prof. dr hab. Ryszard Poręba;
19) prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż;
20) prof. dr hab. Wojciech Rowiński;
21) dr n. med. Dariusz Sarti;
22) prof. dr hab. Henryk Skarżyński;
23) prof. dr hab. Krystyn Sosada;
24) prof. dr hab. Marian Sygit;
25) prof. dr hab. Krzysztof Szaflik;
26) prof. dr hab. Andrzej Szczeklik;
27) prof. dr hab. Jan Tylka;
28) prof. dr hab. Kazimierz Wardyn;
29) prof. dr hab. Witold Zatoński.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz.1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz.1217 i Nr 220, poz.1600, z 2008 r. Nr 227 poz.1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98 poz. 817, Nr 157 poz. 1241 i Nr 161 poz. 1277 oraz z 2010 Nr 57, poz. 354.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-04-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6435 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.