Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń merytorycznych dla zmian legislacyjnych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne


Dz.Urz.MZ.11.3.33 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń merytorycznych dla zmian legislacyjnych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania założeń merytorycznych dla zmian legislacyjnych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Adam Fronczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – Artur Fałek - Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;
3) pozostali członkowie:
a) 5 przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia;
b) 4 przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia;
c) 2 przedstawicieli Agencji Oceny Technologii Medycznych.

§ 3.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć także konsultanci krajowi w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz inne osoby, niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 4.

Do zadań Zespołu w szczególności należy opracowanie założeń merytorycznych dla zmian legislacyjnych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego.
2. Do zadań Przewodniczącego w szczególności należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.

§ 6.

1. Zespół działa na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu, niż określonym w ust. 1, wyznaczonym przez Przewodniczącego.
3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.
4. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów.
5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 7.

1. Z tytułu realizacji zadania określonego w § 4, członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia.
§ 9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia.
§ 10.

Zespół ulega rozwiązaniu po akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia założeń merytorycznych dla zmian legislacyjnych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, o których mowa w § 4, nie później jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-04-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5655 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.