Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ryzyka zdrowotnego dla osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w Japonii


Dz.Urz.MZ.11.3.34 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.

zmiana Dz.Urz.MZ.11.3.36ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ryzyka zdrowotnego dla osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w Japonii


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw oceny ryzyka zdrowotnego dla osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w Japonii, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - dr n. med. Przemysław Biliński – Główny Inspektor Sanitarny;
2) Zastępca Przewodniczącego - Janusz Włodarski – Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;
3) pozostali członkowie:
a) Piotr Dąbrowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
b) Edward Włodarczyk - Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia,
c) Jolanta Skolimowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych,
d) Krzysztof Jażdżewski - Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii,
e)) Małgorzata Jakóbczyk - Naczelnik Wydziału ds. Planowania i Sprawozdawczości w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
f) dr. n. przyr. Jan Chaś - Naczelnik Wydziału ds. Higieny Radiacyjnej w Departamencie Higieny Środowiska w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
g) prof. dr hab. n. med. Janusz Nauman - Ekspert do spraw Endokrynologii,
h) prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki - Konsultant Krajowy do spraw Medycyny Nuklearnej,
i) prof. dr hab. Andrzej Lewiński - Konsultant Krajowy do spraw Endokrynologii.

§ 3.

Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 pkt 2 oraz pkt 3 lit. d oraz lit. g-i, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 4.

1. Do zadań Zespołu należy w szczególności analiza codziennych raportów przygotowanych przez właściwe jednostki pod kątem oceny ryzyka zdrowotnego dla osób przebywajacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w Japonii, w tym w zakresie:
1) bezpieczeństwa żywności;
2) promieniowania jonizującego;
3) wytycznych postępowania dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej.
2. Zespół przedstawia do wiadomości publicznej, w formie komunikatu publikowanego na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aktualne informacje o ocenie ryzyka zdrowotnego dla osób przebywajacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w Japonii.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia aktualnych informacji, o których mowa w § 4 ust.1.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innych miejscach, wyznaczonych przez Przewodniczącego.
3. Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego prowadzący posiedzenie.
4. Decyzje Zespołu są podejmowane w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, Zastępcy Przewodniczącego.
5. Decyzje Zespołu mogą być podejmowane również w trybie obiegowym.
6. Zespół ulega rozwiązaniu po ustaniu zagrożenia wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w Japonii. Decyzję w tej sprawie podejmuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 7.

1. Z tytułu realizacji zadań Zespołu, członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 8.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, z budżetu wewnętrznego Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-03-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6766 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.