Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ryzyka zdrowotnego dla osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w Japonii


Dz.Urz.MZ.11.3.36 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 31 marca 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ryzyka zdrowotnego dla osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w JaponiiNa podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ryzyka zdrowotnego dla osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z incydentu w elektrowni atomowej FUKUSHIMA DAI-ICHI w Japonii (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 34) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„§ 2.W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - dr n. med. Przemysław Biliński – Główny Inspektor Sanitarny;
2) Zastępca Przewodniczącego - Janusz Włodarski – Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;
3) pozostali członkowie:
a) Andrzej Merta - Radca Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki ds. Ochrony Radiologicznej,
b) Piotr Dąbrowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
c) Edward Włodarczyk - Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia,
d) Jolanta Skolimowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych,
e) Krzysztof Jażdżewski - Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii,
f) Małgorzata Jakóbczyk - Naczelnik Wydziału ds. Planowania i Sprawozdawczości w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
g) dr n. przyr. Jan Chaś - Naczelnik Wydziału ds. Higieny Radiacyjnej w Departamencie Higieny Środowiska w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
h) prof. dr hab. n. med. Janusz Nauman - Ekspert do spraw Endokrynologii,
i) prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki - Konsultant Krajowy do spraw Medycyny Nuklearnej,
j) prof. dr hab. Andrzej Lewiński - Konsultant Krajowy do spraw Endokrynologii,
k) prof. dr hab. med. Krzysztof Warzocha - Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.
§ 3. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 pkt 2 oraz pkt 3 lit. a, e, h-k, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania
MINISTER ZDROWIA

) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-03-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5719 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.