Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 46 – Zdrowie


Dz.Urz.MZ.11.3.35 → z dnia 1 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDRROWIA1

z dnia 31 marca2011 r.
w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 46 – Zdrowie


Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się dysponentami środków budżetu państwa w części 46 – Zdrowie, bezpośrednio podległymi dysponentowi części:
1) drugiego stopnia:
a) Dyrektora Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie,
b) Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
c) Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
d) Dyrektora Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
e) Dyrektora Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
f) Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
g) Głównego Inspektora Sanitarnego;
2) trzeciego stopnia:
a) Dyrektora Banku Tkanek Oka w Warszawie,
b) Dyrektora Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
c) Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
d) Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
e) Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
f) Dyrektora Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
g) Dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
h) Dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
i) Dyrektora Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
j) Dyrektora Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
k) Dyrektora Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
l) Dyrektora Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
m) Dyrektora Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
n) Dyrektora Ośrodka Diagnostyczno – Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
o) Dyrektora Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
p) Dyrektora Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
q) Dyrektora Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie Zalesiu,
r) Dyrektora Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,
s) Dyrektora Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie,
t) Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
u) Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych w Łodzi,
v) Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.

§ 2.

Dysponentami w zakresie określonym w § 1 są również osoby pełniące obowiązki na powyższych stanowiskach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-03-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5972 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.