Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu programu zdrowotnego pod nazwą „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2012-2018"


Dz.Urz.MZ.11.5.46 → z dnia 1 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z 3 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu programu zdrowotnego pod nazwą „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2012-2018”


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół do spraw opracowania projektu programu zdrowotnego pod nazwą „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2012-2018”, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska - Szpital im. Józefa Strusia, Akademia Medyczna w Poznaniu;
2) członkowie:
a) prof. dr hab. med. Wiesław Jędrzejczak - Krajowy Konsultant ds. hematologii,
b) prof. nadzw. dr hab. n. med. Ryszard Pogłód - Krajowy Konsultant ds. Transfuzjologii Klinicznej,
c) prof. dr hab. med. Magdalena Łętowska - Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
d) prof. dr hab. med. Jerzy Windyga - Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
e) prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak - Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
f) dr hab. med. Anna Klukowska - Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
g) prof. dr hab. med. Krzysztof Chojnowski - Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
h) prof. dr hab. med. Jacek Musiał - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
i) prof. dr hab. med. Maria Podolak - Dawidziak - Akademia Medyczna we Wrocławiu,
j) mgr Andrzej Śliwczyński - Departament Gospodarki Lekami w Narodowym Funduszu Zdrowia,
k) mgr Aneta Ejzel - Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.
2. W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby nie będące jego członkami, zapraszane przez Przewodniczącego.
3.Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a-j, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu należy opracowanie projektu programu zdrowotnego pod nazwą „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2012-2018” uwzględniającego:
1) cele programu;
2) zadania programu oraz harmonogram ich realizacji;
3) kryteria wyboru realizatorów wyszczególnionych w programie zadań;
4) podstawowe standardy diagnostyki, profilaktyki i zaburzeń hemostazy;
5) koszty realizacji poszczególnych zadań.
2. Po zakończeniu prac Zespołu, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 lipca 2011 r., Przewodniczący przekaże, w postaci pisemnej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, projekt programu zdrowotnego pod nazwą „Narodowy Program Leczenia Hemofilii na latach 2012-2018”.
3. Po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia projektu programu zdrowotnego, o którym mowa w ust. 2, Zespół ulega rozwiązaniu.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) wybranie Sekretarza spośród członków Zespołu;
3) ustalanie porządków posiedzeń Zespołu;
4) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
5) planowanie i organizowanie pracy Zespołu.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania określone w ust. 2 wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.

§ 5.

1. Zespół działa kolegialnie.
2. Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć, Zespół podejmuje w formie uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Pierwsze posiedzenie Zespołu Przewodniczący zwołuje z własnej inicjatywy.
5. Sekretarz przygotowuje i prowadzi dokumentację prac Zespołu, w tym sporządza protokół z posiedzenia Zespołu.
6. Protokół z posiedzenia Zespołu podpisuje Przewodniczący albo wyznaczony przez niego członek Zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 3.

§ 6.

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 7.

1. Z tytułu wykonywania zadań określonych w § 3 ust. 1, Przewodniczącemu i członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Przewodniczącemu i członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 8.

Obsługę administracyjno - techniczną Zespołu zapewnia Narodowe Centrum Krwi.

§ 9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85143.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-06-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2620 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.