Ogłoszenia 
 

Zasady rozpatrywania wniosków o nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich w 2008 r.


ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
O NAGRODY MINISTRA ZDROWIA
DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w 2008 r.
zatwierdzone przez Ministra Zdrowia w dniu 5 lutego 2008 r.1. Nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich przyznawane są na podstawie art. 155 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 139, poz. 978).
2. Nagroda Ministra Zdrowia stanowi uhonorowanie wybitnych i twórczych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych oraz całokształtu dorobku.
3. Nagrody Ministra Zdrowia przyznawane są za:
oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, udokumentowane publikacjami naukowymi, mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań. Preferowane będą cykle prac, zwłaszcza opublikowane w czasopismach o wysokim współczynniku oddziaływania („impact factor*" w przynajmniej jednej pracy - nie mniejszym niż 2,45). W przypadku cyklu prac przynajmniej jedna praca powinna być opublikowana w 2007 roku i mieć impact factor co najmniej 2,45. Łączny IF cyklu publikacji powinien wynosić co najmniej 14. W przypadku przedstawienia do nagrody Ministra Zdrowia jednej wyróżniającej się pracy, praca ta powinna być opublikowana w 2007 r. i mieć IF co najmniej 3. (będzie przyjmowany IF według wykazu czasopism naukowych z listy filadelfijskiej obowiązującej w roku opublikowania pracy. W przypadku braku wykazu z danego roku, przyjmowany będzie IF z wykazu ostatnio opublikowanego).
wyróżnioną rozprawę habilitacyjną lub doktorską w części lub w całości opublikowaną w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej o wysokim współczynniku oddziaływania („impact factor” w przynajmniej jednej pracy nie mniejszy niż 2,45). Do wniosku należy dołączyć uchwałę lub opinię właściwej jednostki o wyróżnieniu rozprawy i prawomocną uchwałę jednostki uprawnionej do nadawania stopni o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego.
kształcenie kadr naukowych potwierdzone podejmowaniem zainicjowanej problematyki badawczej przez innych pracowników nauki, pełnieniem funkcji promotora, konsultanta i opiniodawcy innych prac naukowych lub recenzenta.
autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się podręczników, skryptów, przewodników metodycznych albo programów nauczania. Rozpatrywane będą tylko ich pierwsze wydania (będące pracami nowatorskimi). Do nagrody Ministra Zdrowia nie należy zgłaszać streszczeń zjazdowych, listów do redakcji oraz krótkich doniesień z pamiętników zjazdowych.
osiągnięcia organizacyjne, w tym konkretne działania, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych.
całokształt dorobku.
4. Wzory wniosków o przyznanie nagrody Ministra Zdrowia stanowią załączniki:
załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie indywidualnej nagrody Ministra Zdrowia,
plik do pobrania → w formacie *rtf
plik do pobrania → w formacie *pdf
załącznik nr 2 – wniosek o przyznanie zespołowej nagrody Ministra Zdrowia.
plik do pobrania → w formacie *rtf
plik do pobrania → w formacie *pdf
5. Oceny wniosków o nagrody Ministra Zdrowia dokonuje Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia, zgodnie z § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia. W przypadku braku eksperta w danej dyscyplinie naukowej Minister Zdrowia za pośrednictwem Rady Naukowej powołuje eksperta spośród nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych.
6. Rada Naukowa może zaproponować kandydatów do nagrody ministra dla nauczycieli akademickich przyznawanej z inicjatywy Ministra Zdrowia.
7. Przy rozpatrywaniu wniosków o nagrodę Ministra Zdrowia, będzie brane pod uwagę:
merytoryczne ich uzasadnienie,
recenzje lub opinie opracowane w związku z wystąpieniem z wnioskiem o nagrodę, przygotowane przez osoby legitymujące się stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym, przy czym co najmniej jedna opinia lub recenzja powinna pochodzić spoza uczelni, w której jest zatrudniony kandydat do nagrody.
opinia senatu uczelni lub innego najwyższego organu kolegialnego wnioskodawcy, wskazanego w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia (przebieg głosowania nad wnioskiem).
8. Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej może dotyczyć zespołu, w skład, którego wchodzi nie więcej niż dziesięciu członków. Udział każdego z nich w powstaniu osiągnięcia powinien być określony procentowo, w zależności od wkładu pracy w uzyskanym osiągnięciu.
9. W przypadku wniosków o nagrody indywidualne naukowe, przy ocenie brane będą pod uwagę wyłącznie te publikacje, gdzie kandydat do nagrody jest jedynym autorem publikacji lub też pozostali współautorzy są obcokrajowcami niezatrudnionymi w polskich uczelniach.
10. W przypadku nagród o charakterze indywidualnym za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia decyduje o stopniu nagrody (nagroda I lub II stopnia).
11. Nie będą rozpatrywane wnioski bez „afiliacji" uczelni (tzn. w stopce brak jest uczelni, jako pracodawcy autora lub współautorów).


Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU

Andrzej Włodarczyk

*wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania czasopism naukowych, ustalany przez Instytut Filadelfijski, na podstawie prowadzonego przez ten instytut indeksu cytowań publikacji naukowychWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-02-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4820 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.