Ogłoszenia 
 

Zaproszenie Uczelni, wybranych w I etapie postępowania przetargowego do podpisywania Umów Ramowych


MINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
MZ-PP-270-2626-11/RJ/08

Warszawa 11 czerwca 2008 r.


Wg rozdzielnikadot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, dofinansowanych ze środków unijnych, które rozpoczną się w 2008 r.

Uprzejmie informuję, iż kolejnym etapem w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2008r. w ramach Priorytetu II Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) będzie zawarcie Umów Ramowych pomiędzy Ministrem Zdrowia/Departamentem Pielęgniarek i Położnych a wykonawcami (uczelniami). Umowy Ramowe podpisywane będą z uczelniami, których oferty zostały wybrane w I etapie postępowania przetargowego i zostały umieszczone w OGŁOSZENIU O WYBORZE OFERT z dnia 29 maja 2008r.

Wzór Umowy Ramowej jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia www.zzpprzymz.pl (zakładka: zamówienia publiczne/ogłoszenie o przetargach/znak przetargu ZZP-47/08).

W związku z powyższym, uprzejmie zapraszam do podpisania Umów Ramowych w Departamencie Pielęgniarek i Położnych przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie, w terminie od 17 do 23 czerwca 2008r. (w godz. 9.00 – 15.30). W przypadku niemożności przybycia osoby uprawnionej do podpisania Umowy Ramowej, osoba podpisującą przedmiotową umową powinna posiadać stosowne upoważnienie.

Jednocześnie bardzo proszę o wcześniejsze (z 1 dniowym wyprzedzeniem) poinformowanie faksem lub drogą elektroniczną o terminie przybycia, w celu podpisania Umowy Ramowej (nr faksu: 0-22 831-21-77 i e-mail: dep-pp@mz.gov.pl).

Wyjaśniam, iż niniejsza forma zaproszenia skierowana do Państwa podyktowana jest w szczególności utrudnieniami w dostępie do usług pocztowych. W związku z powyższym, Departament Pielęgniarek i Położnych nie będzie przesyłał Państwu ww. umów drogą pocztową.

z-ca Dyrektora
Departamentu Pielęgniarek i Położnych
Jolanta Skolimowska

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3429 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.