Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


RZECZNIK PRASOWY MINISTERSTWA ZDROWIA
Renata Furman

KOMUNIKAT

W dniu 14 marca 2003 r. kierownictwo Ministerstwa Zdrowia przyjęło projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Głównym celem projektu jest taka zmiana ustawy o NFZ, aby przepisy dotyczące planów zdrowotnych i planów zabezpieczenia zdrowotnego weszły w życie 1 stycznia 2004 r.

Decyzja ta była poprzedzona spotkaniem ministra zdrowia Marka Balickiego z marszałkami województw i dyrektorami departamentów zdrowia i polityki społecznej urzędów marszałkowskich, które odbyło się w dniu 4 marca 2003 r. Przedmiotem spotkania była m.in. ocena stanu przygotowań wojewódzkich planów zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych. W wyniku dyskusji uczestnicy spotkania przyjęli stanowisko, że ze względu na to, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie wszedł w życie z początkiem roku, obecnie nie jest możliwe dotrzymanie terminu 15 kwietnia, w którym sejmik województwa obowiązany jest przekazać uchwalony plan zdrowotny do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z uwagi na powyższe, w celu umożliwienia zarządom województw i sejmikom województw, wojewodom oraz Narodowemu Funduszowi Zdrowia właściwego wywiązania się z nałożonych obowiązków, Minister Zdrowia podjął decyzję o odpowiedniej inicjatywie legislacyjnej.
Przekazany w dniu dzisiejszym do uzgodnień zewnętrznych projekt zawiera ponadto propozycję:
- pozwalającą na utrzymanie obecnego stanu prawnego, który umożliwia objęcie refundacją leku generycznego, jeżeli w wykazie leków podstawowych i uzupełniających została zamieszczona jego nazwa międzynarodowa, pomimo że nie jest on zamieszczony w wykazie ( pod warunkiem, że jego cena nie jest wyższa od limitu ceny, a jeśli limit nie został ustalony – od ceny leku zamieszczonego w wykazie),
- umożliwiającą wprowadzenie instytucji płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia emerytalne lub rentowe z zagranicy za pośrednictwem innych podmiotów niż bank,
- pozwalającą wnosić zmiany w słownikach świadczeń medycznych bez konieczności nowelizacji rozporządzeń.

Pełny tekst projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-03-14
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5719 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.