Ogłoszenia 
 

Sprostowanie odnośnie projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


MINISTER ZDROWIA

SPROSTOWANIE

    W ślad za pismem z dnia 14 marca 2003 r., znak: UZ-557-0220-13/03/PS, przekazującym do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprzejmie informuję, iż art. 1 pkt 3 przedmiotowego projektu ustawy powinien mieć następujące brzmienie:
    „3) w art. 60 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Jeżeli w wykazach, o których mowa w art. 57 ust. 5 pkt 1, zamieszczono nazwę międzynarodową leku, apteka może wydać, na zasadach określonych w art. 57 ust. 1, również inny lek dopuszczony do obrotu, nie zamieszczony w tych wykazach, a objęty tą samą nazwą międzynarodową, pod warunkiem, że jego cena nie jest wyższa od limitu ceny, a jeżeli limit nie został ustalony – od ceny leku zamieszczonego w wykazach.”;”.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-03-17
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 3445 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.