Ogłoszenia 
 

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi


MINISTER ZDROWIA
ogłasza KONKURS na funkcję
DYREKTORA
Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w ŁodziWymagania warunkujące udział w konkursie:

1. wykształcenie wyższe,
2. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu badaniami naukowymi lub zespołami badawczymi lub przedsięwzięciami gospodarczymi lub finansowymi,
3. posiadanie znajomości problematyki obejmującej działalność jednostki w aspekcie prowadzonej działalności naukowo-badawczej oraz świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia,
4. korzystanie z pełni praw publicznych,
5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesłanie oferty zawierającej:

- podanie,
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,
- kopie dokumentów potwierdzających informacje o przebiegu pracy zawodowej, które poświadczają wymagania wobec kandydatów określone w pkt. 2 (zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwa pracy),
- zaświadczenie o stanie zdrowia,
- oświadczenie o niekaralności za wykroczenia zawodowe,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- odpis dyplomu ukończenia studiów (odpis dokumentu wydany przez uczelnię lub notarialnie poświadczona kopia dyplomu bądź kopia odpisu dyplomu)


- w terminie do 27 sierpnia 2008 r. - na adres:

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00-923 Warszawa
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

(z dopiskiem na zaklejonej kopercie "Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”)

Konkurs będzie przeprowadzała komisja w składzie określonym obowiązującymi przepisami. Komisja oczekuje przedstawienia przez kandydatów, w czasie przesłuchania konkursowego, wizji działania i rozwoju jednostki.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ, tel. 634-92-37.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-08-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7324 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.