Ogłoszenia 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”


09-04-2009 → Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów zadań wdrożeniowych PO4.2 i PO4.6 Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie uchwały Nr 29/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

Cele Strategiczne Programu:
- opracowanie rodziny polskich protez serca, w tym z całkowicie implantowalną, permanentną protezą serca, jako elementem finalnym;
- rozwój klinicznego stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjentów z krytyczną niewydolnością serca;
- stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo-technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania wdrożeniowego 4.2 w ramach przedsięwzięcia P04 Programu:

Zadanie 4.2
„Optymalizacja metod stosowania pozaustrojowego systemu wspomagania serca w leczeniu krytycznej niewydolności serca”.


Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest opracowanie w badaniach wieloośrodkowych optymalnej metody leczenia krytycznej niewydolności serca w wybranych chorobach serca, poprzez zastosowanie pozaustrojowego mechanicznego wspomagania serca przez okres do 3 miesięcy. Zadanie jest kontynuacją prac badawczo – wdrożeniowych zrealizowanych w zadaniu 4.1 „Programu Polskie Sztuczne Serce”

Zakres zadania obejmuje:
1. Przygotowanie metody opracowanej w zadaniu 4.1 Programu Polskie Sztuczne Serce do wdrożenia w co najmniej 4 ośrodkach kardiochirurgicznych kraju;
2. Uruchomienie wieloośrodkowego programu aplikacji i optymalizacji stosowania pozaustrojowego wspomagania serca na okres do 3 miesięcy w leczeniu krytycznej niewydolności serca;
3. Wykonanie zaplanowanych aplikacji mechanicznego wspomagania serca wraz z wieloośrodkowymi badaniami skuteczności stosowania metody, w szczególności monitorowania rezultatów wspomagania i powikłań;
4. Ocena ryzyka wykrzepiania krwi wewnątrz protezy;
5. Ocena występowania głównych czynników ryzyka w leczeniu tą metodą, w szczególności ryzyka zatorowości, krwawienia i zakażenia.

Zamierzony poziom osiągnięcia rezultatów:
1. Zoptymalizowana metoda leczenia krytycznej niewydolności serca wdrożona i zweryfikowana w co najmniej 4 ośrodkach klinicznych kraju;
2. Wykonanie zaplanowanej liczby aplikacji pozaustrojowego mechanicznego wspomagania serca;
3. Protokół postępowania w leczeniu krytycznej niewydolności serca z zastosowaniem pozaustrojowego wspomagania serca przez okres do 3 miesięcy, przygotowany do wykorzystania dla wdrożenia metody w kolejnych ośrodkach kardiochirurgicznych kraju;
4. Raport z analizą ryzyka stosowania zmodernizowanych pozaustrojowych komór wspomagania serca.

Okres realizacji zadania: 2008 – 2009

Do konkursu mogą przystąpić zakłady opieki zdrowotnej, posiadające oddział kardiochirurgii i wykazujące się udokumentowanym doświadczeniem w stosowaniu mechanicznego wspomagania serca.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie Kierownika Jednostki o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Informację o Jednostce sporządzoną według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.
3. Kopie: Odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, statutu jednostki, wyciągu z rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia oraz aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Projekt realizacji zadania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.
5. Informację o prowadzonej działalności, w szczególności wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem konkursu; udokumentowaną informację o dotychczasowej działalności w zakresie wykorzystania mechanicznego wspomagania serca w leczeniu niewydolności serca.
6. Harmonogram realizacji zadania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.
7. Zestawienie planowanych kosztów realizacji zadania w poszczególnych latach budżetowych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia.
8. Informację o prognozowanych środkach przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, a pochodzących z innych źródeł niż środki Programu.
9. Listy intencyjne potencjalnych partnerów oferenta w zadaniu

Uwaga:
Oferty muszą uwzględniać wymagania przedstawione w uchwale Nr 29/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Udokumentowane doświadczenie w klinicznym stosowaniu mechanicznego wspomagania serca systemem POLCAS;
2. Dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej oraz informatycznej realizacji zadania;
3. Dysponowanie wymaganym dla realizacji zadania sprzętem technicznym (System POLCAS) do prowadzenia pozaustrojowego wspomagania serca.

Kryteria oceny ofert:
1. Wartość merytoryczna oferty i innowacyjność proponowanych metod badawczych;
2. Proponowany harmonogram, zestawienie kosztów oraz sposób i zakres realizacji celów zadania;
3. Zasięg zaproponowanej współpracy naukowo-technologicznej i wdrożeniowo-klinicznej dla realizacji zadania;
4. Doświadczenie w zakresie stosowania mechanicznego wspomagania serca w leczeniu niewydolności serca, w szczególności z wykorzystaniem systemu POLCAS;
5. Doświadczenie badawcze i dorobek naukowy w dziedzinie kardiochirurgii i kardiologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z leczeniem niewydolności serca z zastosowaniem mechanicznego wspomagania serca.

Uwaga:
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
3. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
4. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
5. Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie złożonych ofert. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
6. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
7. Harmonogram oraz zestawienie kosztów sporządzone wg załączników nr 4 oraz 5 do ogłoszenia będą stanowiły podstawę do sporządzenia odpowiednich załączników do umowy.
8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej w 4 egzemplarzach należy składać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, 00-529 Warszawa ul. Hoża 20 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2008 r. godz. 11.00, z adnotacją na kopercie: „Konkurs Polskie Sztuczne Serce - zadanie wdrożeniowe PO4 Nr...”
Prosimy o dołączenie wersji elektronicznej oferty.


Opisy zadań przewidzianych do realizacji dostępne są w ogłoszeniu do konkursu, zamieszczonym na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia w dziale „Aktualności”.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ministerstwie Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (022) 63-49-279.

Załączniki do ogłoszenia
1) Karta Informacyjna zadania wdrożeniowego → w formacie *pdf
2) załączniki od 1 do 5 → w formacie *doc
załączniki od 1 do 5→ w formacie *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-11-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5870 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.