Ogłoszenia 
 

Komunikat na temat możliwości ograniczenia egzekucji prowadzonej w stosunku do zadłużonych zakładów opieki zdrowotnej


RZECZNIK PRASOWY MINISTERSTWA ZDROWIA
Agnieszka Gołąbek

K O M U N I K A T

  W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu oraz w związku z toczącą się dyskusją w środkach masowego przekazu na temat możliwości ograniczenia egzekucji prowadzonej w stosunku do zadłużonych zakładów opieki zdrowotnej, pragniemy wyjaśnić co następuje:

    Zgodnie z brzmieniem art. 831 § 1 pkt 4 kpc nie podlegają egzekucji:
wierzytelności przypadające dłużnikowi od państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu dostaw, robót lub usług przed ukończeniem dostawy, roboty lub usługi w wysokości nie przekraczającej 75% każdorazowej wypłaty, chyba że chodzi o wierzytelność pracowników dłużnika z tytułu pracy wykonywanej przy tychże dostawach, robotach lub usługach.

  Jednocześnie zgodnie z § 3 tego artykułu dopuszczalne jest jednak zajęcie kwoty, która dłużnikowi przypadnie po wykonaniu dostawy, roboty lub usługi.

  Z powyższych przepisów wynika, że nie podlegają egzekucji wierzytelności przypadające dłużnikowi od państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu dostaw, robót lub usług przed ukończeniem dostawy, roboty lub usługi w wysokości nie przekraczającej 75% każdorazowej wypłaty, chyba że chodzi o wierzytelność pracowników dłużnika z tytułu pracy wykonywanej przy tychże dostawach, robotach lub usługach. Wyłączenie to będzie miało zastosowanie do wierzytelności powstałych z tytułu realizacji umów zawieranych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391) w art. 36 ust. 1 przesądziła bowiem, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną.
O chwili wykonania usługi będzie decydował charakter umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych i zawarte w niej szczegółowe zapisy.

Agnieszka Gołąbek

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-04-16
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4221 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.