Ogłoszenia 
 

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący opracowania ramowego programu i planu szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy


Warszawa, 24 listopada 2009 r.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410) zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy realizowane są z udziałem lekarzy systemu, pielęgniarek systemu i ratowników medycznych oraz przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie. W związku z powyższym, zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przez nauczycieli, tryb ich nabywania oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy określiło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132).

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi, iż wiedza i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy nabywane będą w ramach szkolenia organizowanego przez podmioty, wymienione w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż przedmiotowe szkolenie będzie mogło być realizowane wyłącznie w oparciu o program opracowany przez zespół ekspertów powołany przez Ministra Zdrowia. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia, na podstawie § 5 ww. rozporządzenia, zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2009 r. został powołany Zespół do spraw opracowania ramowego programu i planu szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Po zatwierdzeniu przedmiotowego programu, podmioty spełniające wymagania niezbędne do jego realizacji będą mogły rozpocząć szkolenia przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie nauczania pierwszej pomocy. Ponadto informujemy, iż zgodnie z § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia zatwierdzony przez Ministra Zdrowia program szkolenia zamieszczony będzie na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia www2.mz.gov.pl.

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemajacych wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) z dniem 1 września 2010 r. kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy będzie posiadała osoba legitymująca się zaświadczeniem uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. osoba posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy).
W związku z powyższym, tylko ukończenie szkolenia, realizowanego w oparciu o program opracowany przez Zespół ekspertów i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia, stanowiło będzie podstawę do uzyskania przez nauczycieli zaświadczenia o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkole.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-11-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4096 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.