Ogłoszenia 
 

Konkurs na funkcję Dyrektora Narodowego Instytutu Leków w Warszawie


MINISTER ZDROWIA
ogłasza KONKURS na funkcję
DYREKTORA
Narodowego Instytutu Leków w Warszawie


Wymagane kwalifikacje i inne kryteria dodatkowe:
wykształcenie wyższe,
co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu badaniami naukowymi lub zespołami badawczymi lub przedsięwzięciami gospodarczymi lub finansowymi,
znajomość problematyki obejmującej działalność jednostki w aspekcie prowadzonej działalności naukowo-badawczej, działalności w zakresie szeroko pojętego zdrowia publicznego i promocji zdrowia,
korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesłanie oferty zawierającej:
1.1. podanie,
1.2. kwestionariusz osobowy,
1.3. życiorys,
1.4. kopie dokumentów potwierdzających informacje o przebiegu pracy zawodowej, które poświadczają wymagania wobec kandydatów określone w pkt. 2 (zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwa pracy),
1.5. zaświadczenie o stanie zdrowia,
1.6. oświadczenie o niekaralności za wykroczenia zawodowe,
1.7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
1.8. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
1.9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
1.10. odpis dyplomu ukończenia studiów (odpis dokumentu wydany przez uczelnię lub notarialnie poświadczona kopia dyplomu bądź kopia odpisu dyplomu)

- w terminie do 30 grudnia 2009 r. - na adres:

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(z dopiskiem na zaklejonej kopercie "Konkurs na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Leków)


Konkurs będzie przeprowadzała komisja w składzie określonym obowiązującymi przepisami. Komisja oczekuje przedstawienia przez kandydatów, w czasie przesłuchania konkursowego, wizji działania i rozwoju jednostki.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, tel. 634-92-37.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-12-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5944 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.