Ogłoszenia 
 

Konkurs na funkcję Dyrektora Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie


MINISTER ZDROWIA
ogłasza KONKURS na funkcję
DYREKTORA
Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie


Wymagane kwalifikacje i inne dodatkowe kryteria kwalifikacyjne:

1. posiadane wykształcenie wyższe,
2. posiadane co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu badaniami naukowymi lub zespołami badawczymi lub przedsięwzięciami gospodarczymi lub finansowymi,
3. posiadanie znajomość problematyki obejmującej działalność jednostki w aspekcie prowadzonej działalności naukowo-badawczej, działalności w zakresie szeroko pojętego zdrowia publicznego i promocji zdrowia oraz udzielanych przez jednostkę świadczeń zdrowotnych,
4. korzystanie z pełni praw publicznych,
5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesłanie oferty zawierającej:
- podanie,
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,
- kopie dokumentów potwierdzających informacje o przebiegu pracy zawodowej, które poświadczają wymagania wobec kandydatów określone w pkt. 2 (zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwa pracy),
- zaświadczenie o stanie zdrowia,
- oświadczenie o niekaralności za wykroczenia zawodowe,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- odpis dyplomu ukończenia studiów (odpis dokumentu wydany przez uczelnię lub notarialnie poświadczona kopia dyplomu bądź kopia odpisu dyplomu)

w terminie do 5 maja 2010 r. - na adres:

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(z dopiskiem na zaklejonej kopercie "Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Wsi”)


Konkurs będzie przeprowadzała komisja w składzie określonym obowiązującymi przepisami. Komisja oczekuje przedstawienia przez kandydatów, w czasie przesłuchania konkursowego, koncepcji rozwoju, działania i kierowania jednostką.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, tel. 634-92-37.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-04-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6461 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.