Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie w sprawie II edycji konkursu ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych w ramach „Zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2010 roku – II edycja”


Lista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2010 roku oraz realizujących je podmiotów – II edycja konkursu
OGŁOSZENIE
Ministerstwo Zdrowia


informuje o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji celowych, na które zaplanowano publiczne środki finansowe w wysokości 440 000 zł dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń i fundacji, na realizację zadań zawartych
w Zadaniach publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2010 roku - II edycja konkursu.

Termin realizacji: 15 września – 15 grudnia 2010 roku.


Na podstawie art. 151 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240) oraz art. 11 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2003 r., Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) organy administracji publicznej mogą wspierać realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.


W 2010 roku współpraca Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi, obejmuje następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, na które w II edycji konkursu zaplanowano środki finansowe w wysokości 440 000 zł:

1. Program pomocy dla osób niepełnosprawnych w zakresie kompensowania utraconej sprawności w związku z urazem, chorobą lub wiekiem, mający na celu poprawę funkcjonowania tych osób i ich opiekunów realizowany poprzez prowadzenie rehabilitacji usprawniającej, poradnictwa, treningów samoobsługi, wypożyczanie sprzętu wspomagającego pielęgnacyjnego. Kwota zaplanowana – 150 000 zł.

2. Program edukacyjny poświęcony wpływom czynników cywilizacyjnych (np. hałasu, drgań, stosowania słuchawek w przenośnych odtwarzaczach itp.) na zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży szkolnej, mający na celu modelowanie zachowań przeciwdziałających tym wpływom.
Kwota zaplanowana – 140 000 zł.

3. Program wsparcia i szkolenia oraz doszkalania nieprofesjonalistów zajmujących się udzielaniem pomocy mającej na celu poprawę funkcjonowania dzieci po urazach mózgu.
Kwota zaplanowana – 150 000 zł.

Formalne warunki przyjęcia zgłoszonej oferty do oceny merytorycznej:
1. oferta powinna być złożona na właściwym formularzu, odpowiadającym wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu i podpisana przez osoby upoważnione;
2. ostateczny termin złożenia oferty powinien być zgodny z datą wskazaną w ogłoszeniu;
3. oferent powinien zapewnić nie mniej niż 30% wysokości środków finansowych realizacji zgłoszonego zadania;
4. oferent powinien przedstawić co najmniej 2 rekomendacje potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia w zakresie problematyki związanej z treścią zadania oraz zdolność do jego realizacji;
5. w przypadku propozycji wydawniczych związanych z realizacją zadania, oferent powinien posiadać wpis w statucie organizacji dotyczący prawa do prowadzenia działalności wydawniczej;
6. do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia);
7. do oferty należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2009 rok;
8. do oferty należy dołączyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku jego wskazania w pkt V.1. oferty);
9. oferta powinna dotyczyć zadania, które jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
10. okres realizacji zadania powinien obejmować wyłącznie 2010 rok.

Oferty nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. doświadczenie organizacji w realizacji zadania będącego przedmiotem oferty;
2. wykonywanie zadania przy współudziale wolontariuszy;
3. kompleksowość realizacji zadania;
4. szczegółowy opis realizacji zadania wraz z harmonogramem działań spójne z przedstawionym kosztorysem;
5. odpowiednie kwalifikacje kadry znajdujące zastosowanie przy realizacji zadania;
6. sposób realizacji zadania pozwalający na uzyskanie trwałych efektów prowadzonych działań;
7. opis narzędzia ewaluacji pozwalającego określić wymierne rezultaty realizacji zadania;
8. liczba osób korzystających z działań przedstawionych w ofercie oraz zasięg terytorialny tych działań;
9. istotny skutek społeczny działań proponowanych przez oferenta w ramach realizacji zadania ( w jakim stopniu przyjęty przez oferenta sposób działania przyczyni się do rozwiązania istniejącego problemu lub złagodzenia jego negatywnych skutków);
10. jakość dotychczasowej współpracy z administracją publiczną ( w tym rzetelność oraz terminowość wykonywania i rozliczania zadań realizowanych w latach ubiegłych) udokumentowana przez oferenta;
11. spójność oferty z treścią zlecanego zadania publicznego.

Informacje dodatkowe:
1. dotacja nie będzie przyznawana na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, powinny być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz innych kosztów zadania, których dofinansowanie odbywa się na mocy innych ustaw;
2. dotacja nie będzie przyznawana na działalność inwestycyjną, remontową, zakup sprzętu medycznego, itp.;
3. wybór form i sposobów realizacji zadania należy do oferenta, pod warunkiem ich dostosowania do możliwości osób szkolonych czy podopiecznych;
4. z dotacji nie finansuje się szkoleń (czy doszkalania) profesjonalistów;
5. wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata;
6. przy rozpatrywaniu ofert ma zastosowanie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
7. przedstawiona kalkulacja kosztów nie może w przeważającej części dotyczyć wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem.

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia informuje, że na realizację zadań publicznych w ramach „Zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2010 roku - I edycja” - przeznaczono dotacje w łącznej kwocie 1 148 176 złotych.


Zainteresowane podmioty powinny przygotować ofertę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207) wraz z wymaganymi załącznikami.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu tj do dnia 10 sierpnia 2010 roku, do godz. 16.15 (liczy się data wpływu do kancelarii) na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Organizacje pozarządowe – konkurs ofert”

Termin i miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 12 sierpnia 2010 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia, Warszawa, ul. Miodowa 15.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-07-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6350 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.