Ogłoszenia 
 

Informacja na temat projektu zasad umieszczania leków w wykazach leków refundowanych oraz zasad ustalania cen urzędowych i limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością


W toku prac prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia przez Zespół ds. Gospodarki Lekami w dniach 11 i 25 czerwca 2003 r. zaproponowano, że wykazy leków refundowanych będą tworzone przy zachowaniu przejrzystych reguł z uwzględnieniem:

• dostępności leków dla pacjentów,
• bezpieczeństwa stosowania,
• skuteczności klinicznej
• bezpieczeństwa finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zaproponowano trzy równoległe tryby postępowania:

A. Pierwszy będzie dotyczyć leków generycznych, których odpowiedniki o tej samej nazwie międzynarodowej, drodze podania i podobnej postaci znajdują się w wykazie leków refundowanych.
B. Drugi będzie miał zastosowanie w stosunku do leków innowacyjnych oraz leków generycznych, których odpowiedniki o tej samej nazwie międzynarodowej, drodze podania i podobnej postaci nie znajdują się w wykazie leków refundowanych.
C. Trzeci będzie dotyczyć wycofywania z listy refundacyjnej leków o kwestionowanej lub nieudowodnionej skuteczności.

Opracowywane są zasady sukcesywnego i systemowego zmniejszania rażących rozbieżności cenowych w grupie leków generycznych oraz między nowo wprowadzanymi lekami a ich odpowiednikami o tej samej nazwie międzynarodowej, znajdującymi się w wykazie leków refundowanych.

Dla produktów już obecnych w wykazie ustalono kryterium maksymalnej rozbieżności nieprzekraczającej 50% między ceną jednostkową danego leku a ceną jednostkową najtańszego odpowiednika. Ze względu na konieczność dotrzymania terminów ustawowych wyjątkowo dopuszczono maksymalną rozbieżność do 100% w obecnie proponowanym projekcie rozporządzenia.

Dla produktów z grupy A, których odpowiedniki o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, drodze podania i podobnej postaci nie znajdują się w wykazie leków refundowanych, przyjęto maksymalną rozbieżność nieprzekraczającą 20% między ceną jednostkową danego leku a ceną jednostkową najtańszego odpowiednika. Zespół ustalił ponadto, że polityka umieszczania na wykazach leków refundowanych leków generycznych będzie zmierzała do obniżania cen i limitów.

W odniesieniu do leków niespełniających powyższych kryteriów Minister Zdrowia wystąpi do producentów o zaakceptowanie obniżki cenowej.

Planowane jest dalsze wprowadzanie limitów grupowych (opartych na odpowiednikach terapeutycznych). Zespół nadal będzie wprowadzał mechanizmy zmniejszające rozbieżności cenowe.

Ponadto, dla produktów z grupy B i C tworzone są niezależne jawne grupy eksperckie, które będą oceniały wszystkie wnioski o wprowadzenie leku do wykazu wg światowych standardów oceny bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej, a w drugim etapie pod względem farmakoekonomicznym.

Opakowania znajdujące się na wykazach leków refundowanych, które nie są dostarczane na rynek polski, będą usuwane z tych wykazów na wniosek Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub producenta.

W projekcie wykazu leków refundowanych, który zostanie przesłany do uzgodnień w lipca br. będą rozpatrywane wnioski o refundację złożone do 31 marca 2003 r., dotyczące leków, których odpowiedniki o tej samej nazwie międzynarodowej, postaci i drodze podania znajdują się w wykazie leków refundowanych. Wnioski które powodują zmniejszenie wydatków na refundację, wydatków na leki ponoszonych przez ubezpieczonych, lub powodują zabezpieczenie istotnych potrzeb zdrowotnych mogą być rozpatrywane w trybie pilnym. Pozostałe wnioski zostają przekazane do grup eksperckich.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-06-28
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 51613 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.