Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie możliwości uznania w Polsce dyplomów i kwalifikacji w zakresie nauk medycznych, uzyskanych w innym państwie niż państwo członkowskie UE.


Komunikat
w sprawie możliwości uznania w Polsce dyplomów i kwalifikacji w zakresie nauk medycznych, uzyskanych w innym państwie niż państwo członkowskie UE.Wykonywanie zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r.
Nr 136, poz. 857, z późn. zm.).


W świetle powyższych przepisów okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty osobie, która posiada dyplom lekarza/lekarza dentysty wydany w innym państwie niż państwo członkowskie UE, pod warunkiem, że dyplom został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo osoba ta musi spełnić pozostałe warunki określone w ustawie, tj. m. in.:

odbyć staż podyplomowy lub uzyskać uznanie stażu podyplomowego odbytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny ze stażem podyplomowym odbytym w Rzeczypospolitej Polskiej;
złożyć z wynikiem pozytywnym lekarski egzamin państwowy (LEP) lub lekarsko-dentystyczny egzamin państwowy (LDEP);
zdać egzamin z języka polskiego przeprowadzany przez Naczelną Izbę Lekarską (w przypadku cudzoziemców).

Zagraniczne dyplomy poświadczające ukończenie studiów wyższych na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym mogą być uznane za równoważne z polskimi odpowiednikami w drodze nostryfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 37, poz. 255, z późn. zm.). Nostryfikacji dokonują rady jednostek organizacyjnych polskich uczelni medycznych, uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych.

Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą rady:
1) o uznaniu dyplomu wydanego za granicą za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w kraju, albo
2) o odmowie uznania dyplomu wydanego za granicą.

W przypadku istotnych różnic między programem studiów ukończonych za granicą,
a odpowiednim polskim programem studiów, rada przeprowadzająca nostryfikację może zastosować środki mające na celu ich uzupełnienie.
Rada uchwala listę zajęć dydaktycznych oraz egzaminów, do zaliczenia których zobowiązuje osobę ubiegającą się o uznanie dyplomu.

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu może odwołać się od każdej z powyższych uchwał do senatu uczelni.

Postępowanie nostryfikacyjne jest odpłatne. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego ustala kierownik jednostki organizacyjnej, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne, uwzględniając w szczególności koszty odbycia i zaliczenia przez kandydata zajęć dydaktycznych lub przeprowadzenia egzaminów. Opłata wnoszona jest niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.

Kwestia przenoszenia się studenta z innej uczelni, w tym także zagranicznej, regulowana jest art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i odbywa się za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przyjmującej, wyrażoną w drodze decyzji, jeżeli student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.

Zaliczanie kształcenia odbytego w innej uczelni reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta (Dz. U. Nr 187, poz. 1385).

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Wydziałem Uznawania Kwalifikacji w Zawodach Medycznych Ministerstwa Zdrowia, tel. +48 22 63 49 245, +48 22 63 49 350, +48 22 63 49 630, fax: +48 22 63 49 465, e-mail: kwalifikacjezawodowe@mz.gov.plWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-12-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3616 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.