Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych


OGŁOSZENIE

Ministerstwo Zdrowia


informuje o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji celowych, na które zaplanowano publiczne środki finansowe w wysokości 2 192 000 zł dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń i fundacji, na realizację zadań zawartych w „Zadaniach publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2012 roku”.

Termin realizacji zadania: 1 maja – 15 grudnia 2012 roku


Na podstawie art. 151 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240) oraz art. 11 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) organy administracji publicznej mogą wspierać realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

W 2012 roku współpraca Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi, obejmuje następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, na które zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 192 000 zł:

1. Program edukacyjny dotyczący metod prewencji i zachowań prozdrowotnych w zakresie profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych.
Kwota zaplanowana – 250 000 zł.

2. Program pomocy dla osób chorych na choroby nowotworowe połączony z programem wsparcia dla członków ich rodzin.
Kwota zaplanowana – 342 000 zł.

3. Program edukacyjny adresowany w szczególności do dzieci i młodzieży w zakresie zasad i norm prawidłowego karmienia, odżywiania się, mający na celu podejmowanie decyzji korzystnych dla zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym przeciwdziałanie otyłości i chorobom cywilizacyjnym.
Kwota zaplanowana – 250 000 zł.

4. Program pomocy dla osób niepełnosprawnych w zakresie kompensowania utraconej sprawności w związku z urazem, chorobą lub wiekiem, mający na celu poprawę funkcjonowania tych osób i ich opiekunów realizowany poprzez prowadzenie poradnictwa, treningów samoobsługi lub wypożyczanie sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego.
Kwota zaplanowana – 200 000 zł.

5. Program edukacyjny dotyczący promocji zdrowego i aktywnego stylu życia, adresowany do osób powyżej 50. roku życia, mający na celu rozwijanie działalności wolontarystycznej wśród tej grupy społeczeństwa.
Kwota zaplanowana – 250 000 zł.

6. Program wsparcia i pomocy dla członków rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych, w tym z rozległym porażeniem i niedowładem kończyn, mający na celu poprawę ich funkcjonowania, realizowany w szczególności w warunkach domowych.
Kwota zaplanowana – 200 000 zł.

7. Program wsparcia i szkolenia oraz doszkalania nieprofesjonalistów zajmujących się udzielaniem pomocy mającej na celu poprawę funkcjonowania dzieci po urazach mózgu oraz z upośledzeniem umysłowym.
Kwota zaplanowana – 200 000 zł.

8. Program informacyjno-edukacyjny sprzyjający postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałający dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.
Kwota zaplanowana – 300 000 zł.

9. Edukacja nauczycieli i wychowawców na temat udzielania pomocy przedlekarskiej oraz innych działań służących wsparciu dziecka przewlekle chorego (z cukrzycą, astmą, padaczką), w czasie pobytu w przedszkolu i szkole.
Kwota zaplanowana – 200 000 zł.

Formalne warunki przyjęcia zgłoszonej oferty do oceny merytorycznej:
1. oferta powinna być złożona na właściwym formularzu, odpowiadającym wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu, właściwie wypełniona pod względem technicznym, podpisana przez osoby upoważnione oraz zawierać wymagane pieczęcie;
2. ostateczny termin złożenia oferty powinien być zgodny z datą wskazaną w ogłoszeniu;
3. oferent powinien zapewnić nie mniej niż 30% wysokości środków finansowych realizacji zgłoszonego zadania;
4. oferent powinien przedstawić co najmniej 2 rekomendacje potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia w zakresie problematyki związanej z treścią zadania oraz zdolność do jego realizacji (ważne do 18 miesięcy od daty wystawienia);
5. w przypadku propozycji wydawniczych związanych z realizacją zadania, oferent powinien posiadać wpis w statucie organizacji dotyczący prawa do prowadzenia działalności wydawniczej;
6. do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia);
7. do oferty należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2011 rok;
8. do oferty należy dołączyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku jego wskazania w pkt V.1. oferty);
9. oferta powinna dotyczyć zadania, które jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
10. okres realizacji zadania powinien obejmować wyłącznie 2012 rok.

Oferty nie spełniające powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. doświadczenie organizacji w realizacji zadania będącego przedmiotem oferty;
2. wykonywanie zadania przy współudziale wolontariuszy;
3. kompleksowość realizacji zadania;
4. szczegółowy opis realizacji zadania wraz z harmonogramem działań spójne z przedstawionym kosztorysem;
5. odpowiednie kwalifikacje kadry znajdujące zastosowanie przy realizacji zadania;
6. sposób realizacji zadania pozwalający na uzyskanie trwałych efektów prowadzonych działań;
7. opis narzędzia ewaluacji pozwalającego określić wymierne rezultaty realizacji zadania;
8. liczba osób korzystających z działań przedstawionych w ofercie oraz zasięg terytorialny tych działań;
9. istotny skutek społeczny działań proponowanych przez oferenta w ramach realizacji zadania ( w jakim stopniu przyjęty przez oferenta sposób działania przyczyni się do rozwiązania istniejącego problemu lub złagodzenia jego negatywnych skutków);
10. jakość dotychczasowej współpracy z administracją publiczną ( w tym rzetelność oraz terminowość wykonywania i rozliczania zadań realizowanych w latach ubiegłych) udokumentowana przez oferenta;
11. spójność oferty z treścią zlecanego zadania publicznego.

Informacje dodatkowe:
1. dotacja nie będzie przyznawana na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), powinny być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz innych kosztów zadania, których dofinansowanie odbywa się na mocy innych ustaw;
2. dotacja nie będzie przyznawana na działalność inwestycyjną, remontową, zakup sprzętu medycznego, itp.;
3. wybór form i sposobów realizacji zadania należy do oferenta, pod warunkiem ich dostosowania do możliwości osób szkolonych czy podopiecznych;
4. z dotacji nie finansuje się szkoleń (czy doszkalania) profesjonalistów;
5. wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata;
7. przy rozpatrywaniu ofert ma zastosowanie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
8. przedstawiona kalkulacja kosztów nie może w przeważającej części dotyczyć wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem,
8. przedstawiona kalkulacja kosztów związanych z pokryciem wynagrodzenia kadry odpowiedzialnej za koordynację zadania nie może przekraczać 5% wnioskowanej kwoty dotacji;
9. przedstawiona kalkulacja kosztów związanych z pokryciem wynagrodzenia kadry odpowiedzialnej za obsługę finansową zadania nie może przekraczać 5% wnioskowanej kwoty dotacji.
10. przedstawiona kalkulacja kosztów nie może obejmować wydatków związanych z mediami.

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia informuje, że na realizację zadań publicznych w ramach „Zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2011 roku” - przeznaczono dotacje w łącznej kwocie 1 550 362,20 złotych.

Zainteresowane podmioty powinny przygotować ofertę (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25) wraz z wymaganymi załącznikami.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ogłoszenia konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, tj do dnia 23 lutego 2012 roku – liczy się data stempla pocztowego lub do dnia 23 lutego 2012 roku do godz. 16.15 (liczy się data wpływu do kancelarii MZ) na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Organizacje pozarządowe – konkurs ofert”

Termin i miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 8 marca 2012 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia, Warszawa, ul. Miodowa 15.załącznik - w formacie *rtf
załącznik - w formacie *pdfWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-01-23
Data publikacji:
       2012-01-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-01-31
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-01-31Monika Latoszek Został dodany załącznik w formacie *rtf i * pdf
2012-01-23Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 8609 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.