Ogłoszenia 
 

Konkurs ofert na wybór koordynatora (jednostki koordynującej) programu zdrowotnego pod nazwą: „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”


20.02.2012 Lista ofert spełniających założenia konkursu ofert na wybór koordynatora (jednostki koordynującej) programu zdrowotnego pod nazwą: „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”
23.05.2012 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór Koordynatora (jednostki koordynującej) programu zdrowotnego pod nazwą „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”.


Warszawa, 26 stycznia 2012 rokuOGŁOSZENIE


Na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. z 2010 r., nr 4, poz. 32 ) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór koordynatora (jednostki koordynującej) programu zdrowotnego pod nazwą: „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”, zwanym dalej Programem.

W celu zharmonizowania wszystkich działań podejmowanych w Programie wyłoniony zostanie koordynator Programu na podstawie konkursu ofert.

Zadaniem koordynatora Programu będzie monitorowanie oczekiwanych efektów leczenia, podejmowanych w Programie, jak również opracowanie całościowych, corocznych sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań Programu.
I. Celem Programu jest poprawa wyników leczenia oraz jakości życia chorych na hemofilii i pokrewne skazy krwotoczne, poprzez:
1. zapewnienie powszechnej dostępności koncentratów czynników krzepnięcia chorym na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne powikłane oraz niepowikłane krążącym antykoagulantem,
2. wyspecjalizowanie ośrodków hematologicznych oraz kadry w celu kompleksowego leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne,
3. prowadzenie ewidencji chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w formie aplikacji komputerowej,
4. wprowadzenie desmopresyny do leczenia chorych na łagodną postać hemofilii A i łagodną postać choroby von Willebranda.


II. Przedmiotem konkursu jest wybór koordynatora (jednostki koordynującej) Programu na lata 2012-2018 w zakresie harmonizacji wszystkich działań podejmowanych w Programie.

III. Zadania koordynatora Programu:
1. Opracowanie rocznych raportów z realizowanych działań w Programie, obejmujących w szczególności:
1) dane epidemiologiczne,
2) rodzaj i liczbę świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom,
3) rodzaj i liczbę wykorzystanych koncentratów czynników krzepnięcia oraz ilość wykorzystanej desmopresyny,
4) analizę danych pochodzących z ewidencji prowadzonej w ramach Programu.
2. Organizacja i prowadzenie warsztatów naukowo-szkoleniowych dla osób zaangażowanych w leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na terenie całej Polski.
3. Coroczne określanie proporcji i rodzaju koncentratów czynników krzepnięcia niezbędnych do zakupu dla pacjentów chorych na hemofilię w ramach określonych w Programie ilości na dany rok, przy uwzględnieniu aktualnych danych medycznych i doniesień naukowych oraz możliwości finansowych budżetu państwa.
4. Zapewnienie, w odpowiednim zakresie, kontynuacji działań podjętych w ramach „Narodowego Programu Leczenia Hemofilii” realizowanego w latach 2005-2011.
5. Zapewnienie współpracy pomiędzy realizatorami Programu (nie wcześniej niż od 2013 roku), konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, wojewódzkimi koordynatorami do spraw leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych u dzieci i dorosłych, wojewódzkimi koordynatorami do spraw dystrybucji koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny, towarzystwami naukowymi, w szczególności, w dziedzinie hematologii i transfuzjologii klinicznej oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.


IV. Oferta powinna zawierać:
1. Wymagania formalne:
1) dane identyfikujące oferenta sporządzone według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia,
2) aktualny (zgodny ze stanem prawnym i faktycznym na dzień złożenia oferty) wyciąg z właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
3) aktualny (zgodny ze stanem prawnym i faktycznym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, wraz z danymi osób (osoby) upoważnionych do reprezentowania oferenta,
4) statut jednostki,
5) kopia aktualnej polisy OC,
6) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, sporządzone według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia,
7) oświadczenie oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie oraz o istniejących warunkach zapewniających należyte wykonanie zadania, sporządzone według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia,
8) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią programu zdrowotnego pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”, sporządzone według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia,
9) wzór podpisu i parafy osoby podpisującej zgłoszenie ofertowe, oświadczenia i programu szkoleń, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia,
10) oświadczenie, że oferent przyjmuje do wiadomości, iż wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Programu, uwarunkowana jest treścią zapisów art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
2. Wymagania merytoryczne:
1) określenie szczegółowego harmonogramu i programu szkoleń na rok 2012 oraz przedstawienie ogólnego planu tematycznego szkoleń na lata 2013-2018, sporządzone według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia,
aktualizacja załącznika nr 6 w dniu 27 stycznia 2012 roku
2) przedstawienie szczegółowego kosztorysu szkoleń na 2012 rok i ramowego kosztorysu na lata 2013-2018.
3) opracowanie planu działań w zakresie koordynacji Programu w latach 2012-2018 wraz z kosztorysem, sporządzonym według wzorów, stanowiących odpowiednio załącznik nr 7 i 8 do ogłoszenia,
4) przedstawienie informacji o prowadzonej działalności, a w szczególności: o wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań, będących przedmiotem programu wraz z listą osób typowanych do realizacji zadania,
5) wskazanie, w przypadku podmiotu wykonującego działalność leczniczą: a) przychodów podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, b) przychodów podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone w punkcie a) uzyskane w poprzednim roku obrotowym,
6) posiadanie doświadczenia w realizacji zadań będących przedmiotem programu,
7) przedstawienie informacji o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju jak w przedmiocie konkursu.


V. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji zadań programowych:
1. Doświadczenie w zakresie realizacji i koordynacji zadań objętych Programem.
2. Zapewnienie monitorowania efektów realizacji zadań Programu.
3. Zapewnienie racjonalnych kosztów koordynacji Programu.
4. Posiadanie kadry do realizacji celów Programu.


VI. Kryteria oceny ofert:
1. Spełnienie przez oferenta wymagań określonych w pkt IV i V oraz możliwość realizacji zadań określonych w pkt III.
2. Dysponowanie wysoko wyspecjalizowaną kadrą pracowników umożliwiającą realizację zadań wynikających z Programu.


VII. Sposób sporządzenia oferty:
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być opatrzone kolejnym numerem oraz podpisane lub parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, zgodnie z załączonym wzorem podpisów (załącznik nr 5).
3. Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn. kopia dokumentów złożona przez oferenta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji według wzoru: „za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
4. W wypadku, gdy oferta i załączone do niej dokumenty podpisuje inna osoba, niż uprawniona do reprezentacji na podstawie złożonych dokumentów, do oferty należy załączyć upoważnienie do podpisania i złożenia oferty.
5. Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w jednym egzemplarzu w formie pisemnej i elektronicznej (skan dokumentów na płycie CD), przy czym:
1) pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych (pkt IV ust. 1) i być opisana w sposób następujący: „Konkurs ofert na wybór koordynatora programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018. Dokumenty formalne oferty”,
2) druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne (pkt IV ust.2 i pkt V) i być opisana w sposób następujący: „Konkurs ofert na wybór koordynatora programu zdrowotnego pn.: Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018. Dokumenty merytoryczne oferty”
3) obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na wybór koordynatora programu zdrowotnego pn. Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”.


VIII. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Narodowego Centrum Krwi, adres: ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2012 roku do godziny 16:15. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty do Narodowego Centrum Krwi.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne oraz lista ofert niespełniających warunków formalnych, zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Centrum Krwi. Oferent może uzupełnić braki formalne w terminie siedmiu dni od dnia ukazania się listy ofert niespełniających warunków formalnych. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje dzień wpływu uzupełnienia do Narodowego Centrum Krwi. W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Oferta nadesłana po upływie terminu składania ofert, może zostać uwzględniona tylko i wyłącznie, jeżeli oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-01-26
Data publikacji:
       2012-01-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-02-20
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-02-20Małgorzata Woźniak-Juhre Dodanie listy ofert spełniających założenia konkursu
2012-01-27Małgorzata Woźniak-Juhre zmiana załącznika nr 6
2012-01-26Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5451 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.