Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, pn. Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości


16-05-2012r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
30-03-2012r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychWarszawa, 16 luty 2012 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości
w formacie *pdf
w formacie *rtf
OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości w 2012 roku.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości na rok 2012.

Celem programu jest:
- Wypracowanie zasad optymalnego postępowania diagnostycznego i leczniczego w najczęstszych nowotworach złośliwych kości u dzieci i młodzieży, dostępnych w Polsce,
- Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci i młodzieży z nowotworami układu kostno – mięśniowego, poprzez zapewnienie dostępu do postępowania chirurgicznego mniej okaleczającego, z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych,
- Utrzymanie równego dostępu do tej formy leczenia wszystkim pacjentom.

Działania do realizacji w roku 2012:
- Wykonanie ekspertyz dotyczących kwalifikacji do określonej endoprotezy,
- Zakup i wszczepienie endoprotez onkologicznych dla dzieci i młodzieży.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
- Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości, oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres działań projektowanych w ramach zadania wraz z planem rzeczowo – finansowym sporządzonym wg załącznika nr 3, zawierającym w szczególności:
- harmonogram realizacji zadania.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
4. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
- Wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem programu,
- Rodzaju i liczbie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Oferenta oraz doświadczenie w realizacji zadań, będących przedmiotem programu, w tym o odsetku stwierdzanych powikłań,
- Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
- Statut jednostki,
- Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
5. Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu) z zakresu realizacji świadczeń objętych programem,
6. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkohematologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania w zakresie wszczepiania endoprotez u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości.

Wymagania stawiane oferentom:
- W skład zespołu lekarskiego Oferenta musi wchodzić co najmniej dwóch specjalistów doświadczonych w wykonywaniu endoprotezoplastyk onkologicznych stawów oraz rekonstrukcji rozległych ubytków tkanek miękkich u dzieci i młodzieży.
- Możliwość prowadzenia leczenia skojarzonego, w tym chemioterapii i napromieniania, w nowotworach złośliwych kości u dzieci i młodzieży.
- Dysponowanie wydzielonymi salami chorych dla potrzeb ortopedii onkologicznej.
- Dysponowanie w bloku operacyjnym przynajmniej jedną salą operacyjną, przeznaczoną wyłącznie do onkologicznych zabiegów ortopedycznych.
- Dysponowanie zespołem rehabilitantów.
- Dysponowanie zapleczem laboratoryjnym, diagnostyki obrazowej oraz patomorfologii, zatrudniającym kadrę doświadczoną w rozpoznawaniu nowotworów złośliwych kości u dzieci i młodzieży.

Kryteria oceny ofert:
Spełnianie przez Oferenta wymagań określonych powyżej.
Ogólny koszt realizacji programu w relacji do liczby dzieci objętych programem.

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
- Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać: Dokumenty wymienione w pozycji Kompletna oferta powinna zawierać oraz formę elektroniczną (płyta CD), zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo - finansowy.
2. Druga koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków merytorycznych, pn. Dane merytoryczne, powinna zawierać te same dokumenty, co w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
- Aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
- Aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopii innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- Statutu jednostki,
- Formy elektronicznej Oferty (Płyty CD).
- Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem: Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego programu zwalczania chorób otworowych pn. „Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości” na 2012 rok.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *rtfzałącznik nr 1 - w formacie *pdf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
załącznik nr 3 - w formacie *pdfWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-02-16
Data publikacji:
       2012-02-16
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-05-16
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-05-16Małgorzata Woźniak-Juhre dodanie ogłoszenia o rozstrzygnięciu
2012-03-30Monika Latoszek Dodanie informacji o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu

Statystyka strony: 5621 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.