Ogłoszenia 
 

Ogłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii


15-06-2012r. Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
02-04-2012r. Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowychWarszawa, 23 luty 2012 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenia konkursowe na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii
w formacie *pdf
w formacie *rtf


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.:
„Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania na rok 2012 i 2013.
Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia są koszty:
- Zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii i pulmonologii.

Celem zadania jest:
1. Poprawa jakości leczenia raka płuca.
2. Poprawa dostępności do leczenia raka płuca.
3. Poprawa wskaźnika wczesnej wykrywalności nowotworów płuca.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
- partycypacji w kosztach przy zakupie aparatury.
- zobowiązaniu się do dokonania zakupu sprzętu w roku 2012 i/lub 2013 w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia wg załącznika nr 5.
załącznik nr 5 - w formacie *rtf
załącznik nr 5 - w formacie *pdf
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania wraz z istotnymi parametrami sprzętu i uzasadnieniem zakupu.
4. Dwa oddzielne Plany rzeczowo – finansowe na rok 2012 i 2013 sporządzone wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2012 i Plan rzeczowo – finansowy na rok 2013.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
5. Harmonogram realizacji zadania.
6. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
- wielkości i strukturze zasobów Oferenta - sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Informacja o prowadzonej działalności.
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statut jednostki,
- informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację przedmiotowego zadania.
7. Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń w 2011 r. (kopie kontraktu z zakresu świadczeń realizowanych w ośrodkach pulmonologii i torakochirurgii).
8. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w zakresie chirurgii klatki piersiowej w województwie, a także opinię o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania, w przypadku Oferentów, którzy nie uczestniczyli w programie w minionym roku.
9. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 2, 3 i 4.

Wymagania stawiane Oferentom:

Udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego Oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15% wartości.

Cena jednostkowa wnioskowanego do zakupu sprzętu medycznego i aparatury nie może być niższa niż 10 000 zł.

Realizatorem zadania może być jednostka:
- posiadająca w swoich strukturach klinikę lub oddział torakochirurgii lub pulmonologii, w którym co najmniej 50% leczonych stanowią chorzy z nowotworami płuc;
- dysponująca kadrą specjalistów: co najmniej 3 torakochirurgów;
- wykonującą co najmniej 150 torakotomii rocznie;
- dostarczająca dane do Krajowego Rejestru Raka Płuca (potwierdzone przez rejestr);
- prowadząca rejestr chorych po zakończeniu leczenia - pooperacyjna kontrola wyników leczenia (potwierdzona przez rejestr);
- posiadającą pozytywną opinię konsultanta wojewódzkiego lub konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnianiu świadczeń w zakresie chirurgii klatki piersiowej w województwie, w przypadku Oferentów, którzy nie uczestniczyli w programie w minionym roku.

Kryteria oceny ofert:
Spełnienie przez Oferenta wymagań określonych w programie, w tym m.in.:
1. Liczba i kwalifikacje pracowników wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii klatki piersiowej zatrudnionych przez Oferenta.
2. Stopień zużycia posiadanej aparatury i/lub braki sprzętu.
3. Liczba chorych na raka płuca leczonych w ośrodku w skali roku.
4. Udział własny Oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15% wartości.
5. Wskaźniki populacyjne i epidemiologiczne regionu, który dany ośrodek obejmuje świadczeniami.

Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
- Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach.
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pn. Warunki formalne powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Kompletna oferta powinna zawierać” oraz dodatkowo Formę elektroniczną Oferty (Płyta CD) zawierającą Dane identyfikujące Oferenta oraz Plan rzeczowo-finansowy.
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pn. Dane merytoryczne – powinna zawierać dokumenty zawarte w kopercie pierwszej z wyjątkiem:
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciągu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
- statutu jednostki,
- formy elektronicznej Oferty (Płyta CD).
- Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem: Konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” Zakup sprzętu na rok 2012 i 2013.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty / uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty / przedmiotowych braków do siedziby MZ. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty / uzupełnienia braków formalnych nadesłanych po upływie terminu jeżeli Oferent uprawdopodobni iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2012 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-02-23
Data publikacji:
       2012-02-23
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-06-15
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-06-15Małgorzata Woźniak-Juhre Dodanie ogłoszenia w sprawie wyboru realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych

Statystyka strony: 5929 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.