Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”


Pliki do pobrania
Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
w formacie *pdf
w formacie *rtf
OGŁOSZENIE


Na podstawie Uchwały nr 58/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce” Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

Cele Strategiczne Programu:
opracowanie rodziny polskich protez serca, w tym z całkowicie implantowalną, permanentną protezą serca, jako elementem finalnym;
rozwój klinicznego stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjentów z krytyczną niewydolnością serca;
stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo-technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania wdrożeniowego PO4.5:
„Optymalizacja stosowania częściowo implantowanego systemu wspomagania serca w leczeniu przewlekłej niewydolności wybranych chorób serca”.


Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest opracowanie, w badaniach wieloośrodkowych, optymalnej metody leczenia przewlekłej niewydolności serca w wybranych chorobach serca, poprzez zastosowanie pulsacyjnego systemu wspomagania serca.

Zakres zadania obejmuje:
1. Wykonanie uzupełniających badań przedklinicznych i opracowanie protokołu leczenia przewlekłej niewydolności serca z wykorzystaniem systemu wspomagania serca, składającego się z pozaustrojowej pulsacyjnej pompy wspomagania serca opracowanej w zadaniu PO4.3 i przenośnego sterownika opracowanego w zadaniu PO4.4
2. Wyposażenie ośrodków realizujących zadanie w nowej generacji system wspomagania serca.
3. Uruchomienie wieloośrodkowego programu optymalizacji metody leczenia przewlekłej niewydolności serca w wybranych chorobach serca, poprzez zastosowanie systemu wspomagania serca.
4. Ocena poziomu występowania głównych czynników ryzyka leczenia podczas prowadzenia wspomagania serca, w szczególności ryzyka krwawienia i wykrzepiania krwi.

Zamierzony poziom osiągnięcia rezultatów:
1. Wyposażenie 1 lub 2 ośrodków kardiochirurgicznych w innowacyjny system wspomagania serca, składający się z pozaustrojowej pulsacyjnej pompy wspomagania serca opracowanej w zadaniu PO4.3 i przenośnego sterownika opracowanego w zadaniu PO4.4.
2. Uruchomienie zoptymalizowanej metody leczenia przewlekłej niewydolności serca systemem w ośrodkach klinicznych w Polsce.
3. Protokół postępowania w leczeniu przewlekłej niewydolności serca z zastosowaniem zoptymalizowanej metody.


Okres realizacji zadania: 2012

Do konkursu mogą przystąpić zakłady opieki zdrowotnej, posiadające oddział kardiochirurgii i wykazujące się udokumentowanym doświadczeniem w stosowaniu mechanicznego wspomagania serca.


Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie Kierownika Jednostki o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Informację o Jednostce sporządzoną według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Kopie: Odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, statutu jednostki, wyciągu z rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia oraz aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Projekt realizacji zadania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
5. Informację o prowadzonej działalności, w szczególności wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem konkursu; udokumentowaną informację o dotychczasowej działalności w zakresie wykorzystania mechanicznego wspomagania serca w leczeniu niewydolności serca.
6. Harmonogram realizacji zadania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
7. Zestawienie planowanych kosztów realizacji zadania sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia.
załącznik nr 5 - w formacie *rtf
załącznik nr 5 - w formacie *pdf
8. Informację o prognozowanych środkach przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, a pochodzących z innych źródeł niż środki Programu.
9. Listy intencyjne potencjalnych partnerów oferenta w zadaniu.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Udokumentowane doświadczenie w klinicznym stosowaniu mechanicznego wspomagania serca systemem POLCAS;
2. Dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej oraz informatycznej realizacji zadania;
3. Potwierdzona możliwość prowadzenia w okresie realizacji zadania wspomagania serca pozaustrojowym systemem POLCAS, w skład którego wchodzi sterownik przewoźny POLPDU serii 400 oraz pozaustrojowe komory wspomagania serca typu POLVAD.

Kryteria oceny ofert:
1. Wartość merytoryczna oferty, innowacyjność proponowanych metod badawczych oraz aktualne zaawansowanie metody wspomagania serca systemem POLCAS;
2. Proponowany harmonogram, zestawienie kosztów oraz sposób i zakres realizacji celów zadania;
3. Zasięg zaproponowanej współpracy naukowo-technologicznej i wdrożeniowo-klinicznej dla realizacji zadania;
4. Doświadczenie w zakresie stosowania mechanicznego wspomagania serca w leczeniu niewydolności serca, w szczególności z wykorzystaniem systemu POLCAS;
5. Doświadczenie badawcze i dorobek naukowy w dziedzinie kardiochirurgii i kardiologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z leczeniem niewydolności serca z zastosowaniem mechanicznego wspomagania serca.

Uwaga:
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
3. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
4. Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie złożonych ofert. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
5. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
6. Harmonogram oraz zestawienie kosztów sporządzone wg załączników nr 4 oraz 5 do ogłoszenia będą stanowiły podstawę do sporządzenia odpowiednich załączników do umowy.
7. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.


Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej w 4 egzemplarzach należy składać w Ministerstwie Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego (00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15) w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia z adnotacją na kopercie: „Konkurs Polskie Sztuczne Serce - zadanie wdrożeniowe P04 Nr 4.5 „Optymalizacja stosowania częściowo implantowanego systemu wspomagania serca w leczeniu przewlekłej niewydolności wybranych chorób serca”.
Prosimy o dołączenie wersji elektronicznej oferty.


Opisy zadań przewidzianych do realizacji dostępne są w ogłoszeniu do konkursu, zamieszczonym na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia w dziale „Ogłoszenia i komunikaty”.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ministerstwie Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 63-49-279.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-02
Data publikacji:
       2012-04-02
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-02Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4208 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.