Ogłoszenia 
 

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zbliżającego się terminu zakończenia możliwości składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PESoz) przez osoby posiadające decyzję Ministra Zdrowia o powierzeniu obowiązków specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia


Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zbliżającego się terminu zakończenia możliwości składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PESoz) przez osoby posiadające decyzję Ministra Zdrowia o powierzeniu obowiązków specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Zgodnie z § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419, z późn. zm.), jeżeli dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskiwania tytułu specjalisty lub jeżeli w opinii konsultanta krajowego właściwego dla danej dziedziny nie było w danej dziedzinie wystarczającej liczby specjalistów - minister właściwy do spraw zdrowia mógł powierzyć określone w rozporządzeniu obowiązki specjalisty osobie legitymującej się dorobkiem naukowym i zawodowym w danej dziedzinie. W odniesieniu do następujących dziedzin: epidemiologia, fizjoterapia, fizyka medyczna, inżynieria medyczna, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, psychologia kliniczna, neurologopedia, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe przedmiotowy przepis miał zastosowanie do dnia 31 grudnia 2009 r. Natomiast w odniesieniu do dziedzin: toksykologia, mikrobiologia, przemysł farmaceutyczny, radiofarmacja, surdologopedia przepis ten obowiązywał do dnia 31 grudnia 2011 r.

Osoby, którym Minister Zdrowia powierzył obowiązki specjalisty w określonej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, mogą przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PESoz) w danej dziedzinie, bez konieczności odbywania specjalizacji w tej dziedzinie, co określa § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 208, poz. 1312). Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu składają do Centrum Egzaminów Medycznych, za pośrednictwem ośrodka wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce wykonywania zawodu, decyzję o powierzeniu obowiązków specjalisty wraz z dokumentami określonymi w § 23 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
Formularz podania, o którym mowa w § 23 ust. 2 ww. rozporządzenia, jest generowany elektronicznie i pobierany na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych pod następującym adresem: www.cem.edu.pl.

Przedmiotowe dokumenty składa się w terminie do dnia 15 lipca każdego roku dla sesji jesiennej albo do dnia 15 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej.

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ostateczny termin składania dokumentów dla osób, którym minister właściwy do spraw zdrowia powierzył obowiązki specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia upływa w dniu 31 grudnia 2012 r.

W związku z powyższym informujemy, iż z dniem 31 grudnia 2012 r. mija termin na złożenie dokumentów do przystąpienia do PESoz w celu uzyskania tytułu specjalisty, na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia o powierzeniu obowiązków specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Uzyskanie tytułu specjalisty po tym czasie będzie możliwe wyłącznie po odbyciu specjalizacji zgodnej z programem specjalizacji i pozytywnym zdaniu PESoz.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku podjęcia przez daną osobę decyzji o nieprzystąpieniu do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PESoz) w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, decyzja Ministra Zdrowa o powierzeniu obowiązków specjalisty nadal będzie obowiązywała.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-19
Data publikacji:
       2012-04-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7848 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.