Ogłoszenia 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości, i będących absolwentami liceów medycznych, oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej


Dz.U.04.110.1170
zmiana Dz.U.10.65.420


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 maja 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości, i będących absolwentami liceów medycznych, oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej


Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Do podjęcia studiów, o których mowa w art. 11 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, zwanych dalej „studiami zawodowymi”, uprawnia świadectwo lub dyplom:
1) w przypadku pielęgniarki:
a) pięcioletniego liceum medycznego,
b) dwuletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki,
c) dwu i pół – letniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki,
d) trzyletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki;
2) w przypadku położnej:
a) dwuletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie położnej,
b) dwu i pół – letniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie położnej.

§ 2.

Czas kształcenia na studiach zawodowych, nie może być krótszy niż:
1) w stosunku do pielęgniarek:
a) trzy semestry lub 1633 godziny – dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później,
b) pięć semestrów lub 3000 godzin - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę wcześnie niż w roku szkolnym 1980/81,
c) trzy semestry lub 2410 godzin - dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
d) dwa semestry lub 1984 godzin – dla absolwentów dwu i pół – letnich medycznych szkół zawodowych,
e) dwa semestry - dla absolwentów trzyletnich medycznych szkół zawodowych;
2) w stosunku do położnych:
a) trzy semestry lub 1479 godzin - dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
b) dwa semestry lub 1086 godzin – dla absolwentów dwu i pół – letnich medycznych szkół zawodowych.

§ 3.

  1. Szkoła wyższa jest zobowiązana do zapewnienia takich warunków kształcenia, aby jakość i poziom studiów zawodowych prowadzonych w systemie zaocznym lub wieczorowym nie były niższe niż studiów zawodowych prowadzonych w systemie dziennym.
  2. Program nauczania na studiach zawodowych, w tym wymiar zajęć teoretycznych, praktycznych i praktyk zawodowych ustala uczelnia uwzględniając różnice pomiędzy treściami programowymi określonymi w standardach nauczania dla kierunków pielęgniarstwo, położnictwo dla poziomu zawodowego określanymi w odrębnych przepisach oraz programami kształcenia realizowanymi odpowiednio w szkołach, o których mowa w § 1.
  3. Program nauczania, obejmuje część teoretyczną stanowiącą nie mniej niż 33% całości programu i praktyczną stanowiącą nie mniej niż 50% całości programu.
  4. Przewidziane w programie nauczania, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, nie więcej jednak niż 50% wymiaru tych zajęć i praktyk mogą zostać zaliczone na wniosek studenta, przez kierownika jednostki organizacyjnej szkoły wyższej prowadzącej studia zawodowe na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego, w szczególności długości stażu pracy oraz zakresu wykonywanych czynności.
  5. Zaliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 4, dokonuje po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego.
  6. W sprawach, o których mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do rektora.
  7. Zajęcia zrealizowane w ramach programu kształcenia w szkołach, o których mowa w §1, odnotowuje w indeksie kierownik jednostki, o którym mowa w ust.4.

§ 4.

  1. Po zaliczeniu przewidzianych planem i programem studiów zawodowych zajęć teoretycznych i praktycznych oraz praktyk zawodowych student przystępuje do teoretycznego i praktycznego egzaminu kończącego studia zawodowe.
  2. Terminy egzaminów oraz komisję egzaminacyjną wyznacza kierownik jednostki, o którym mowa w §3 ust.4.
  3. O terminach i miejscach egzaminów kierownik jednostki o którym mowa w §3 ust.4, zawiadamia studenta, o którym mowa w ust. 1, oraz komisję egzaminacyjną, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia egzaminu.
  4. Egzamin teoretyczny i praktyczny, obejmujący treści programowe określone dla przedmiotów zawodowych, nie może być przeprowadzany w tym samym dniu.
  5. Egzamin teoretyczny odbywa się pod nadzorem przewodniczącego komisji egzaminacyjnej oraz osób wyznaczonych przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej spośród pozostałych członków komisji.
  6. Komisja egzaminacyjna ocenia łącznie wyniki egzaminu teoretycznego i praktycznego, podejmując, w głosowaniu tajnym, uchwałę większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
  7. Ocenę łączną egzaminu kończącego studia zawodowe określa się łącznym stopniem: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny.
  8. Z przebiegu i wyniku egzaminu kończącego studia zawodowe wyznaczony przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej członek komisji sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej oraz jej przewodniczący.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIAW porozumieniu
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
I SPORTU


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 106, poz. 1131).Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-05-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 20881 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.