Ogłoszenia 
 

Zaproszenie do udziału w pracach komitetu sterującego projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV"


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMITETU STERUJĄCEGO
PROJEKTU „ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”


Na podstawie Umowy w sprawie Realizacji Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” dofinansowanej w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie zaprasza do składania ofert udziału w charakterze eksperta zewnętrznego lub przedstawiciela organizacji pozarządowej, w pracach Komitetu Sterującego, powołanego w celu realizacji następujących zadań:
1) monitorowanie na poziomie strategicznym działań wdrożeniowych w kontekście realizacji celów Projektu;
2) formułowanie zaleceń, kierunków działań mających na celu osiągnięcie założonych wskaźników/rezultatów projektu, w tym opracowanie założeń do dokumentu „Strategia zapobiegania zakażeniom HCV na lata 2015-2020”.

Komitet Sterujący powołany zostanie na okres realizacji Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”.

W skład Komitetu Sterującego będą wchodzić również przedstawiciele Ministra Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Głównego Inspektora Sanitarnego, osoby zgłoszone przez organizacje pozarządowe oraz eksperci zewnętrzni ze środowisk medycznych.

W roli obserwatorów bez prawa do głosowania w każdym posiedzeniu Komitetu mogą uczestniczyć w szczególności przedstawiciele Strony Szwajcarskiej, Krajowej Instytucji Koordynującej, Instytucji Pośredniczącej oraz partnerów społecznych.
Członkowie Komitetu nie otrzymują honorariów ani wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komitetu, za wyjątkiem kosztów dojazdu na miejsce posiedzenia, które pokrywa Instytucja Realizująca – NIZP-PZH, ze środków Programu.

Kryteria dla kandydatów w charakterze eksperta zewnętrznego:
Kandydaci na członków Komitetu Sterującego w charakterze eksperta zewnętrznego muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych;
2) posiadają wykształcenie lekarskie i specjalizację w dziedzinie chorób zakaźnych, zdrowia publicznego lub epidemiologii;
3) posiadają doświadczenie w dziedzinie zdrowia publicznego, szczególnie promocji zdrowia w zakresie zakażeń HCV, udokumentowane udziałem w programach, badaniach i akcjach na rzecz zapobiegania i zwalczania zakażeń HCV oraz wystąpieniami publicznymi w tej dziedzinie;
4) posiadają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w zakresie zakażeń wirusem HCV. Brane będą również pod uwagę stopnie i tytuł naukowy;
5) akceptują warunek uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego na zasadach nieodpłatności;
6) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Kryteria dla kandydatów w charakterze przedstawiciela organizacji pozarządowej:
Kandydaci na członków Komitetu Sterującego w charakterze przedstawiciela organizacji pozarządowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych;
2) są członkami organizacji pozarządowej działającej w dziedzinie zdrowia publicznego i aktywnie zaangażowani w jej działalność;
3) uczestniczyli w programach i akcjach na rzecz zapobiegania i zwalczania zakażeń HCV i ich skutków;
4) akceptują warunek uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego na zasadach nieodpłatności;
5) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach Komitetu Sterującego:
a) niekompletne;
b) złożone w innej formie, niż określona w załączniku;
c) złożone po niżej wymienionym terminie.

Sposób, forma i termin zgłoszenia kandydata
Zgłoszenia należy dokonać na załączonym formularzu, podpisanym przez członków zarządu organizacji pozarządowej lub osoby upoważnione do reprezentowania danej jednostki wraz z podpisem kandydata.

Formularz można pobrać ze strony internetowej: www.pzh.gov.pl, zakładka: Szwajcarsko – Polski Program Współpracy. Wypełniony formularz należy składać w terminie do dnia 14.08.2012 roku do godz. 12:00 (liczy się data wpływu) w Kancelarii Głównej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (I piętro, pokój 113), w godzinach pracy tj. od 8.00 do 15.35, w kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do udziału w pracach Komitetu Sterującego. Szwajcarsko - Polski Program Współpracy”. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię statutu organizacji albo jednostki albo zamieścić informację o dokładnym adresie strony internetowej, gdzie znajdują się aktualne ww. dokumenty.

Wybór kandydatów
Wyboru kandydatów do składu Komitetu Sterującego dokonuje Komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz przy uwzględnieniu celów zawartych w Projekcie „Zapobieganie zakażeniom HCV”.

Wybór poszczególnych kandydatów zostanie uzasadniony pisemnie i podany do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Instytucji Realizującej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie powoła w drodze zarządzenia wybranych kandydatów w skład Komitetu Sterującego.

Dodatkowe informacje
Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu listy kandydatów.

W celu zapoznania się z systemem wdrażania Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Cel I należy odwiedzić następujące strony internetowe:
1) http://www.programszwajcarski.gov.pl,
2) http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland,
3) http://bpz.gov.pl/html/ramasppw.htm.
Dokument w wersji *pdfWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-24
Data publikacji:
       2012-07-24
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3143 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.