Ogłoszenia 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych


Dz.U.04.213.2167
zmiana Dz.U.07.97.647

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 września 2004 r.
w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych


Na podstawie art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.2135) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Apteki gromadzą informacje zawierające dane o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem", oraz z budżetu państwa.
  2. Dane, o których mowa w ust. 1, są gromadzone i przechowywane w formie elektronicznej.

§ 2.

  1. Zakres przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, określony dla każdego wydanego opakowania refundowanego leku lub wyrobu medycznego, obejmuje:
1) identyfikator apteki, na który składają się:
a) dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON apteki,
b) trzy cyfry dodatkowo identyfikujące aptekę, uzgodnione między apteką a Funduszem;
2) datę przyjęcia recepty do realizacji;
3) numer nadany w trakcie realizacji recepty w aptece;
4) datę wydania leku lub wyrobu medycznego - jeżeli jest inna niż data, o której mowa w pkt 2;
5) kod typu recepty przyjmujący wartość:
a) "7" - dla recept na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych,
b) "8" - dla recept, których wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z pózn. zm.2)), z zastrzeżeniem lit. c,
c) "9" - dla recept na środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne produkty lecznicze, oznaczone symbolem "Rp.w",
d) "2" - dla recept wystawionych na kuponach dołączanych do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej;
6) numer recepty - jeżeli występuje na recepcie;
7) numer potwierdzający identyfikację pacjenta, jeżeli występuje na recepcie, a w przypadku korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - numer poświadczenia o prawie do świadczeń zdrowotnych, a w razie braku poświadczenia - numer identyfikacyjny znajdujący się na dokumencie uprawniającym do korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;
8) identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta, a w przypadku bezdomnego - identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce siedziby świadczeniodawcy, u którego została wystawiona recepta, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty albo symbol państwa, w którym znajduje się instytucja właściwa dla osoby korzystającej ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;
9) wskaźnik przyjmujący wartość: a) 1 - w przypadku gdy na recepcie występuje adnotacja "pro auctore" lub "pro familia",
b) 0 - w przypadkach innych niż wymienione w lit. a;
10) kod uprawnień dodatkowych pacjenta, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lub kod uprawnień dla pacjentów chorujących na choroby określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z którym wydano refundowany lek lub wyrób medyczny; w przypadku braku takich uprawnień przekazywana informacja zawiera znak "X";
11) rodzaj identyfikatora leku lub wyrobu medycznego przyjmujący wartość:
a) 0 - dla leku lub wyrobu medycznego, o którym mowa w pkt 12,
b) 1 - dla leku recepturowego,
c) 2 - dla leku lub wyrobu medycznego niewymienionego w lit. a i b;
12) numer kodowy leku lub wyrobu medycznego (EAN13) - jeżeli został nadany;
13) liczbę wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego;
14) wartość wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego;
15) kod odpłatności za lek lub wyrób medyczny przyjmujący wartość:
a) 0 - dla leku lub wyrobu medycznego wydanego bezpłatnie,
b) 1 - dla leku lub wyrobu medycznego wydanego za opłatą ryczałtową,
c) 3 - dla leku lub wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 30%,
e) 5 - dla leku lub wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 50%;
16) kwotę podlegającą refundacji z tytułu wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego;
17) datę wystawienia recepty;
18) umieszczony na recepcie identyfikator podmiotu upoważnionego do wystawiania recept, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
19) umieszczony na recepcie numer prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza-dentysty albo felczera.
  2. Jeżeli dziewiętnasta cyfra numeru recepty ma wartość "5", apteka nie musi przekazywać informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 18.
  3. Jeżeli dziewiętnasta cyfra numeru recepty ma wartość "6", apteka nie musi przekazywać informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 19.
  4. Jeżeli dziewiętnasta cyfra numeru recepty ma wartość "7", apteka nie musi przekazywać informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 19.

§ 3.

  1. Apteki przekazują dane, o których mowa w § 2, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z Funduszu, oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu, właściwemu ze względu na siedzibę apteki.
  2. Fundusz przekazuje dane, o których mowa w § 2, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z budżetu państwa, właściwym ministrom.

§ 4.

  1. Dane, o których mowa w § 3, są przekazywane w formie komunikatów elektronicznych.
  2. Sposób budowy komunikatu, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
  3. Komunikaty, o których mowa w ust. 1, są dostarczane na nośniku umożliwiającym odczyt danych w sposób cyfrowy albo poprzez teletransmisję komunikatu.

§ 5.

  1. Przekazywanie komunikatów, o których mowa w § 4 ust. 1, obejmuje następujące fazy:
1) pierwszą - rejestrację w aptece faktu wysłania komunikatu elektronicznego;
2) drugą - przekazanie informacji w sposób określony w § 4 ust. 3;
3) trzecią - rejestrację faktu otrzymania przekazanego przez aptekę komunikatu elektronicznego;
4) czwartą - potwierdzenie faktu otrzymania komunikatu elektronicznego lub przyczynę odrzucenia komunikatu.
  2. Potwierdzenie otrzymania komunikatu elektronicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przekazywane jest aptece, która przekazała komunikat, wraz z datą jego przyjęcia lub odrzucenia.
  3. Błędy lub inne nieprawidłowości dotyczące niektórych recept, stwierdzone w komunikacie wśród danych o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, nie mogą powodować odrzucenia danych o obrocie dotyczących pozostałych recept, przekazanych w tym komunikacie w prawidłowej postaci.

§ 6.

  1. Apteki przekazują dane, o których mowa w § 3 ust. 1, w terminach przekazywania zestawienia, o którym mowa w art. 63 ust. 3 ustawy.
  2. Fundusz przekazuje dane, o których mowa w § 3 ust. 2, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

§ 7.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 98, poz. 903, z 2004r. Nr 104, poz. 1110).

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie art. 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266,Nr 153, poz. 1271 z 2003r. Nr 90, poz. 845,oraz z 2004r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz.1808 i Nr 210, poz. 2135.


Załączniki do dokumentu : zal_rm_wzor_budowa_komunikatu_28092004.zip


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 21705 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.