Ogłoszenia 
 

Komunikat dotyczący wyjaśnienia informacji prasowych w sprawie ograniczenia wykonywania zawodu fizyka medycznego


MINISTERSTWO ZDROWIA
BIURO PRASY I PROMOCJI

Warszawa, 13 sierpnia 2013 r.Komunikat
dotyczący wyjaśnienia informacji prasowych w sprawie ograniczenia wykonywania zawodu fizyka medycznego


W związku z treścią artykułu zamieszczonego w wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” z dnia 31 lipca 2013 r. pt. Bez ograniczeń dla radiologów, w którym zawarte zostały nieścisłe informacje dotyczące:
- wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2013 r., sygn. akt U 5/12 wydanego w sprawie ograniczenia wykonywania zawodu fizyka medycznego,
- skutków ww. wyroku dla podmiotów stosujących zaskarżone przepisy w celu wykonywania testów urządzeń radiologicznych,

Ministerstwo Zdrowia przedstawia następujące wyjaśnienia:

1. Z treści wspomnianego artykułu wynika, że przyczyną uchylenia przepisów (§ 9 ust. 12 pkt 2, ust. 16 pkt 2, ust. 18 i 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51 poz. 265, z późn. zm.)) było naruszenie art. 65 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Tymczasem, jak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zostały one uchylone, ponieważ Trybunał stwierdził naruszenie art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji. Przepis ten stanowi, że rozporządzenia są wydawane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.

W pozostałym zakresie Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie.

2. Trybunał Konstytucyjny postanowił o odroczeniu uchylenia niekonstytucyjnych przepisów we wskazanym zakresie (12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej). Oznacza to, że w czasie odroczenia przepisy te w dalszym ciągu obowiązują i mogą być stosowane przez organy władzy publicznej.

Takie rozstrzygniecie umożliwi pracę fizyków medycznych w zakresie wykonywania kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych. Natychmiastowe uchylenie przepisów § 9 ust. 12 pkt 2 i ust. 16 pkt 2 rozporządzenia mogłoby negatywnie wpływać na terminowość oraz skuteczność wykonywania kontroli urządzeń radiologicznych, co byłoby szkodliwe przede wszystkim dla pacjentów. Ponadto Trybunał Konstytucyjny uwzględnił ciążący ma Rzeczpospolitej Polskiej obowiązek wykonywania zobowiązań międzynarodowych, które wynikają z jej członkostwa w Unii Europejskiej.

Możliwość wykonywania testów urządzeń radiologicznych przez fizyków medycznych jest w dalszym ciągu uzależniona od posiadania stosowanego certyfikatu wydawanego przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia.

Termin 12 miesięcy pozwoli Ministerstwu Zdrowia na podjęcie prac nad zmianą ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264, z późn. zm.), w taki sposób aby zakwestionowane regulacje zostały unormowane w przepisach rangi ustawowej.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-08-13
Data publikacji:
       2013-08-13
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 7647 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.