Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym wykonania zabezpieczenia przeciw wilgotnościowego w partiach wjazdowych do budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie, prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907).


Ogłoszenie

o zamówieniu dotyczącym wykonania zabezpieczenia przeciw wilgotnościowego
w partiach wjazdowych do budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15
w Warszawie, prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907).


1. Szczegółowy zakres prac oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót zawiera załączony:
1) Projekt budowlany zabezpieczenia przeciw wilgotnościowego w partiach wjazdowych do budynku Ministerstwa Zdrowia,
2) Projekt z uzupełnieniami zabezpieczenia przeciw wilgotnościowego w partiach wjazdowych do budynku Ministerstwa Zdrowia,
3) Formularz przetargowy - przedmiar robót,
4) Termin realizacji zamówienia: do dnia 16 grudnia 2013 r.

2. Dokumenty wymagane od wykonawcy:
1) Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszych istotnych warunków zamówienia, według wzoru - załącznik 1.;
2) Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o formularz przetargowy, według wzoru - załącznik nr 2.;
3) Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu robót budowlanych, (według wzoru- załącznik Nr 3), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej), co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia, w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż 20 000 PLN brutto każda. (do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tego warunku);
4) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej:
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą kwalifikacje określone w § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. (Dziennik Ustaw z 11 sierpnia 2011 Nr 165, poz. 987 ) (do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tego warunku;
5) Zamawiający wymaga, załączenia polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości min. 100 000 zł.;
6) Aktualnego - wystawionego nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy od daty otwarcia ofert - odpisu z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopii potwierdzonej, na każdej stronie, za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

3. Termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 12.11.2013 r., do godziny 12.00, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia: ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w pok. Nr 139. Koperta powinna być oznaczona następująco „Oferta na wykonanie zabezpieczenia przeciw wilgotnościowego - nie otwierać do dnia 12 listopada 2013 r. do godz.12.30".
2. Otwarcie ofert jest jawne, odbędzie się w dniu 12 listopada 2013 r., o godz. 12.30, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15 pok. nr 046.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert:
Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta jest zgodna z istotnymi warunkami udzielenia zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium: cena - 100%.
Punkty za cenę oblicza sie, przyjmując za podstawę najniższą zaoferowaną kwotę, przypisując jej 100 punktów.
Ilość punktów dla kolejnej oferty oblicza sie w następujący sposób: (cena najniższej oferty: cena badanej oferty) x 100 = N punktów.


Załączniki:
Wzór oferty - Zał. Nr 1
Formularz przetargowy - przedmiar robót - Zał. Nr 2
Wykaz zrealizowanych robót - Zał. Nr 3
Projekt budowlany zabezpieczenia przeciw wilgotnościowego w partiach wjazdowych do budynku Ministerstwa Zdrowia - Zał. Nr 4
Projekt z uzupełnieniami zabezpieczenia przeciw wilgotnościowego w partiach wjazdowych do budynku Ministerstwa Zdrowia - Zał. Nr 5
Projekt umowy - Zał. Nr 6Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-11-06
Data publikacji:
       2013-11-06
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-11-06Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2019 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.