Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia nr 9 w I półroczu 2014 r.


MINISTER ZDROWIA

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 rokuMinisterstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Ogłoszenie
w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra
właściwego do spraw zdrowia nr 9 w I półroczu 2014 r.


Na podstawie art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia zaprasza podmioty lecznicze do składania ofert na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych w I półroczu 2014 r. wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji.

Świadczeniodawcy, z którymi Minister Zdrowia podpisze umowy zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert. Tryb ogłaszania i przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa
(Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r. Nr 183 poz. 1435).
Akty prawne

I. Określenie przedmiotu konkursu
1. Wykaz świadczeń wysokospecjalistycznych oraz procedur medycznych, na których udzielanie ma zostać zawarta umowa pomiędzy Ministrem Zdrowia a wyłonionym w drodze konkursu ofert Świadczeniodawcą, ( link - definicje świadczeń wysokospecjalistycznych)
2. Warunki konkursu dla wykonywania świadczenia wysokospecjalistycznego / wymagany sprzęt specjalistyczny:
1) Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym ( link - wymagany sprzęt specjalistyczny)
3. Umowy zawierane będą na okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r., z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych objętych umową od dnia 1 stycznia 2014 r.
4. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu
1) Szczegółowe warunki konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Zdrowia oraz stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl od dnia 29 listopada 2013 roku.
2) Projekty wzorów umów
5. Miejsce i termin składania ofert
Oferty składa się w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2013 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Niezależnie od ofert pisemnych należy złożyć wersję elektroniczną oferty dostępną pod adresem: srpw.csioz.gov.pl. W celu uzyskania loginu i hasła przez podmioty, przystępujące do konkursu po raz pierwszy, należy przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: m.dziewulski@mz.gov.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: Nazwę podmiotu leczniczego, dane osobowe osoby reprezentującej Świadczeniodawcę, dane kontaktowe (nr telefonu, nr fax oraz e-mail)

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

II Wymagane informacje i dokumenty:
1. Formalne
1) dane identyfikujące oferenta
- pełną nazwę,
- adres do korespondencji,
- numer telefonu i faksu,
- nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych, potwierdzone podpisem głównego księgowego;
Dodatkowo należy załączyć:
- odpis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - w przypadku zakładów opieki zdrowotnej;
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
- statut jednostki;
- kopię polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności prowadzonej w czasie złożenia oferty;
2) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie oraz o akceptacji warunków konkursu;
3) oświadczenie oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
4) oświadczenie, iż Oferent wdrożył i stosuje względem pacjentów zasady „Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej”.

2. Merytoryczne dla poszczególnych świadczeń wysokospecjalistycznych:

1) informacja o posiadanych akredytacjach i certyfikatach jakości;
2) informacja o proponowanej liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych i ich cenach;
3) kalkulacja cenowa (dla każdego świadczenia wysokospecjalistycznego należy dołączyć kalkulację cenową, zawierającą wszystkie składniki kosztowe sporządzone zgodnie z załączonym wzorem
4) informacja o liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych w poprzednich dwóch latach - jeżeli oferent takich świadczeń udzielał;
5) oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz w przepisach w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji.
a. Oświadczenie dotyczące personelu i sprzętu medycznego dla świadczenia wysokospecjalistycznego
b. Oświadczenie o warunkach lokalowych

III. Kryteria oceny ofert:
Zgodnie z art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

IV. Uwaga/dodatkowe informacje:
Oferty należy składać na formularzach udostępnianych przez Ministerstwo Zdrowia pod adresem: srpw.csioz.gov.pl
1) Oferty należy składać, w formie pisemnej, w zamkniętych odrębnych kopertach, oznaczonych zgodnie ze wzorem umieszczonym razem z formularzami ofertowymi.
a. Wymagania formalne należy umieścić w jednej kopercie
b. Wymagania merytoryczne dla poszczególnych świadczeń nakazy umieścić w drugiej kopercie.
2) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.
3) Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
4) Do oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5) Uprzejmie prosimy o przygotowywanie dokumentów w formacie A4 w formie umożliwiającej proste kopiowanej dowolnie wybranej strony (luźne strony A4 spięte spinaczem).

W systemie elektronicznym służącym do składania oferty świadczenia będą oznaczone liczbą odpowiadającą pozycji świadczenia określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji.

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 roku.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-11-29
Data publikacji:
       2013-11-29
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-11-29Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 7437 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.