Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia z dnia 3 listopada 2004 r.(Dz. U. Nr 247, poz. 2481)


KOMUNIKAT
MINISTRA ZDROWIA
w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobieraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych
(Dz. U. Nr 247, poz. 2481)  Mając na względzie konieczność zapewnienia jednolitej wykładni przepisów aktów normatywnych wydawanych przez Ministra Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia przedstawia następujące stanowisko w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobieraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych (Dz. U. Nr 247, poz. 2481), zwanego dalej rozporządzeniem.

  Przepisy rozporządzenia, zgodnie z jego § 1 ust. 1 oraz art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529), dotyczą zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych, które mogą być wykonywane przez osoby, o których mowa w art. 6 i 6a ustawy.
  Do kategorii osób wymienionych w tym przepisie, zgodnie z art. 6 i 6a ustawy należą:
1) diagnosta laboratoryjny;
2) osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza i specjalizację w dziedzinie przydatnej do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej;
3) osoba posiadająca tytuł zawodowy technika analityki medycznej;
4) osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna;
5) osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra na kierunku innym niż określony w art. 7 pkt 1 ustawy – przydatnym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

  Nie oznacza to wszakże, że przepisy rozporządzenia uniemożliwiają osobom wykonującym inne zawody medyczne, takim jak lekarze, pielęgniarki i położne, dokonywanie zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych. Osoby te są uprawnione do wykonywania tych czynności na podstawie odrębnych przepisów.

MINISTER ZDROWIAWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-01-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 9344 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.