Ogłoszenia 
 

Informacja Ministra Zdrowia
w sprawie składania przez organizacje świadczeniodawców oświadczeń w celu uczestnictwa w uzgodnieniach projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2006 r.


PRZENIESIONO DO A R C H I W U M

Informacja Ministra Zdrowia
w sprawie składania przez organizacje świadczeniodawców oświadczeń w celu uczestnictwa w uzgodnieniach projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2006 r.


Zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązany jest poddać uzgodnieniom, w trybie negocjacji, projekt ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2006. Podstawą do wzięcia udziału w konsultacjach jest spełnianie przez organizacje świadczeniodawców kryteriów reprezentatywności określonych w art. 137 ust. 3 ww. ustawy.

W związku z tym Minister Zdrowia zaprasza zainteresowane organizacje świadczeniodawców do wzięcia udziału w uzgodnieniach i prosi o przekazanie w możliwie najkrótszym terminie (nie później niż do dnia 30 kwietnia 2005 r.) na adres Ministerstwa Zdrowia (ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa) informacji zawierających następujące dane:
1) nazwę i adres organizacji;
2) informację o organach uprawnionych do reprezentowania organizacji;
3) oświadczenie o spełnieniu przez organizację warunku określonego w art. 137 ust. 3 pkt 1 ustawy, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu karnego oraz
4) wykaz zrzeszonych świadczeniodawców.

Informacja powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania właściwego organu danej organizacji świadczeniodawców.
Posłuży ona do opracowania wykazu reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców,
z którymi Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzi w roku bieżącym negocjacje.

Minister Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 137 ust. 3 tej ustawy za reprezentatywną organizację świadczeniodawców uważa się taką organizację, która spełnia łącznie następujące warunki:
- zrzesza świadczeniodawców, u których liczba osób zatrudnionych i osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wynosi łącznie co najmniej 10 000 osób,
- której organ uprawniony do reprezentowania złoży Ministrowi Zdrowia oświadczenie o spełnieniu ww. warunku.

Ustawodawca przewidział, że oświadczenia dotyczące spełniania przez organizacje świadczenidawców warunku określonego w art. 137 ust. 3 pkt 1 ustawy (tj. zrzeszania świadczeniodawców, u których liczba osób zatrudnionych i osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wynosi łącznie co najmniej 10 000 osób) składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu karnego. W przypadku gdy po dniu złożenia oświadczenia, organizacja przestała spełniać ww. warunek, właściwy organ tej organizacji powinien niezwłocznie poinformować o tym podmiot prowadzący wykaz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.
Stwierdzenie, że organizacja nie spełnia warunku określonego w art. 137 ust. 3 pkt 1 ustawy spowoduje jej wykreślenie z wykazu reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców, z którymi Prezes Funduszu prowadzi negocjacje.
Złożone dotychczas przez organizacje świadczeniodawców oświadczenia są ważne, o ile spełniają wymogi wskazane w art. 137 ustawy.
Oświadczenia


Oświadczenia


Oświadczenia


Oświadczenia


Oświadczenia


Oświadczenia


Oświadczenia


Oświadczenie o utracie statusu reprezentatywnej organizacji świadczeniodawcówWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-04-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8216 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.