Ogłoszenia 
 

Informacja o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji celowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.


Warszawa, 15 marca 2001MINISTERSTWO ZDROWIA informuje o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji celowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych tu: organizacji pozarządowych. na realizację niżej wymienionych 5 rodzajów zadań państwowych w 2001 roku, na które zarezerwowano środki w wysokości 9 000 000,00 zł. Preferowane będą organizacje działające w Polsce bez osiągania zysku / non- profit/.

 

I.

W RAMACH ZINTEGROWANEGO AKTYWNEGO PORADNICTWA m. innymi w formie TRENINGU, PRZEZNACZONEGO DLA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYMIENIONYMI NIŻEJ RODZAJAMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, DO PRACY Z DZIECKIEM W DOMU :

DLA:

 • głuchych i niedosłyszących, z pierwszeństwem dla dzieci do 6-go roku życia, poddawanych intensywnej rehabilitacji w specjalistycznych poradniach i ośrodkach powołanych przez organizacje pozarządowe, w zakresie poradnictwa  psychopedagogicznego, surdologopedycznego, do codziennych ćwiczeń w domu i poradnictwa terapeutycznego dla rodzica lub opiekuna,

 • z upośledzeniem umysłowym, z pierwszeństwem dla dzieci do 7-go roku życia , w ramach wcześnie podjętej interwencji i kompleksowej rehabilitacji medycznej, w zakresie instruktażu psychologa klinicznego i/lub logopedy, usprawniania ruchowego, poradnictwa terapeutycznego dla rodziców lub opiekunów,

 • z mózgowym porażeniem dziecięcym, z pierwszeństwem dla dzieci do 6-tego roku życia, w ramach uzupełnienia o zintegrowane poradnictwo w toku wcześnie podjętej kompleksowej rehabilitacji medycznej, w zakresie: nauki usprawniania ruchowego, instruktażu logopedycznego i poradnictwa terapeutycznego dla rodziców lub opiekunów,

 • niewidomych i słabowidzących dzieci i młodzieży, w tym dzieci głuchoniewidomych do 6-tego roku życia, w zakresie ogólnego usprawniania psycho- fizycznego, w tym usprawniania resztek widzenia oraz poradnictwa terapeutycznego dla rodziców.

    Realizacja Zadania nastąpi w formie przyznania konkretnej ilości pakietów o wartości 30,00 zł każdy z założeniem :1 pakiet miesięcznie dla każdego dziecka, z możliwością zwiększenia do 2 w przypadkach trudnych / udokumentowanych/.     Pierwszeństwo w ubieganiu się o dotację celową w zakresie zintegrowanego poradnictwa dla rodziców lub opiekunów mają placówki, które są powołane przez organizacje pozarządowe, mają status zakładów opieki zdrowotnej, kadrę medyczno- terapeutyczną i potwierdzone zapewnienie środków finansowych z innych źródeł na koszty prowadzenia rehabilitacji medycznej.     O pakiety mogą się również ubiegać organizacje pozarządowe, prowadzące działalność instruktażową- poradniczą dla rodziców dzieci z wymienionymi wyżej rodzajami niepełnosprawności, pod warunkiem posiadania sprawdzonej i sprawnie działającej sieci zorganizowanych punktów poradniczych w Polsce.

Ogólna kwota na dofinansowanie tego zadania wynosi 7 150 000,00 zł ,  co zapewnia sfinansowanie ogółem 238 333 pakietów ze wstępnym podziałem na : 67 300 pakietów dla osób głuchych i niedosłyszących, 93 333 pakiety dla osób z upośledzeniem umysłowym, 24 000 pakietów dla osób z m.p.dz. 53 700 pakietów dla osób niewidomych i słabowidzących. Ministerstwo Zdrowia zastrzega sobie prawo innego podziału pakietów, wynikające z treści przesłanych na konkurs ofert programowych.     W ofercie oczekuje się opisania cech charakterystycznych, które powinny , zdaniem oferenta, być uwzględnione w każdym pakiecie treningowym służącym rodzicom lub opiekunom do pracy z dzieckiem w domu, z zaznaczeniem cechy dominującej / np., usprawnienie ruchowe, trening logopedyczny lub psycho- pedagogiczny, poradnictwo terapeutyczne dla rodzica lub opiekuna czy inny rodzaj usprawnienia służący dziecku lub rodzicowi /opiekunowi/.

Wstępne warunki zgłaszania ofert:

 • co najmniej 3-letnie, udokumentowane doświadczenie w realizacji jednego z wymienionych wyżej rodzajów poradnictwa, /pożądane udokumentowanie dotychczasowych efektów/,

 • posiadanie statusu zakładu opieki zdrowotnej / dotyczy ośrodków i placówek zajmujących się dziećmi głuchymi i niedosłyszącymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, dziećmi z upośledzeniem umysłowym /,

 • przedstawienie pełnych kosztów podejmowanego zadania, w tym udziału: Kas Chorych, samorządu terytorialnego, PFRON, innych / wpisać jakich / w jakiej wysokości, z potwierdzoną gwarancją uzyskania dodatkowych środków finansowych, stanowiących uzupełnienie całkowitego kosztu prowadzonej kompleksowej rehabilitacji dziecka z określonym rodzajem niepełnosprawności,

 • jeżeli podjęcie zadania dotyczy grupy trudnych przypadków u dzieci wielorako niepełnosprawnych, uzasadnienie przyznania większej ilości pakietów na 1 dziecko miesięcznie,

 • w innych rodzajach niepełnosprawności udokumentowanie posiadania fachowej kadry medyczno- terapeutycznej oraz warunków lokalowych, właściwych do wykonywania zadania.

Oferta powinna zawierać:

 • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia ,

 • nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej , nr wpisu do rejestru sądowego stowarzyszeń,

 • statut,

 • oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS,

 • nazwę i siedzibę ośrodka lub placówki, która podejmuje się realizacji konkretnego zadania, dokładny adres, nazwisko kierownika, kopię wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej , numer konta bankowego,

 • oświadczenie /na osobnym druku/ o wyrażeniu zgody na współpracę z koordynatorem merytorycznym, wyznaczonym przez Ministra Zdrowia

 • opinię konsultanta krajowego lub wojewódzkiego z dziedziny merytorycznie dotyczącej wystąpienia o dotację zawierającą ocenę treść programu stanowiącego podstawę ubiegania się o środki publiczne wraz opinią dotyczącą merytorycznych kwalifikacji oferenta do wykonania zadania,

 • liczbę osób w preferowanym wieku w ośrodku lub placówce, dla której mają być przyznane środki finansowe w formie pakietów,

 • opis formy oddziaływania / codzienna , od czasu do czasu - ile razy w miesiącu/,

 • przedstawienie szczegółowej kalkulacji całego przedsięwzięcia z wyszczególnieniem oczekiwanej ilości pakietów oraz wyszczególnieniem kosztów, które z dotacji w formie pakietów będą pokryte,

 • określenie obszaru terytorialnego z jakiego będą pochodziły dzieci objęte zadaniem,

 

II

PROWADZENIE PORADNICTWA DLA OPIEKUNÓW OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA I CHOROBĄ PARKINSONA-PREFEROWOWANA FORMA PORADNICTWA WIELOPROFILOWEGO.

Preferowane organizacje pozarządowe, prowadzące systematyczną działalność poradniczą, w tym wydające informatory, ulotki lub inne druki kierowane do opiekunów.

Wstępne warunki zgłaszania ofert:

 • co najmniej 3- letnie, udokumentowane doświadczenie w realizacji powyższego zadania,

 • posiadanie odpowiednich warunków lokalowych i komunikacyjnych,

 • gwarancje dysponowania przygotowaną kadrą osób prowadzących poradnictwo,

 • potwierdzona gwarancja uzyskania dodatkowych środków stanowiących uzupełnienie kosztów realizacji zadania.

Oferta powinna zawierać:

 • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

 • nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej, Nr wpisu do rejestru sądowego,

 • statut,

 • oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS

 • opinię konsultanta krajowego lub wojewódzkiego z dziedziny neurologii dotyczącą oceny merytorycznej programu , w którym będzie również przedstawiony czas realizacji zadania, zagadnienia szczegółowe, częstotliwość i formy stosowanego poradnictwa, oraz kwalifikacje oferenta do prowadzenia poradnictwa/

 • opis warunków lokalowych (wraz z wyposażeniem) w których będzie prowadzone poradnictwo,

 • wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób realizujących zadanie,

 • przedstawienie kalkulacji kosztów całego przedsięwzięcia w tym wyszczególnienie wysokości oczekiwanej kwoty dotacji wraz ze wskazaniem rodzaju kosztów, które z dotacji będą pokryte.

 • oświadczenie o braku zadłużenia w ZUS,

 • przedstawienie dotychczasowych efektów pracy w tym zakresie.

 

III.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DOSKONALENIA KADRY MEDYCZNEJ, TERAPEUTYCZNEJ, FIZJOTERAPEUTYCZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ I TYFLOLOGICZNEJ

Program konferencji szkoleniowych nie może przekraczać 2 dni zajęć. Ministerstwo Zdrowia pokryje wyłącznie koszty wykładów i ćwiczeń (zajęć warsztatowych ). Preferowane 3 obszary merytoryczne : problemy dzieci i młodzieży z uwarunkowanymi schorzeniami genetycznymi z uwzględnieniem obszarów: kardiologii, okulistyki i neurologii, metody wczesnej rehabilitacji wad słuchu, uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego z dysfunkcją narządu ruchu sprzężoną z innymi rodzajami niepełnosprawności. Ministerstwo Zdrowia zastrzega sobie prawo ograniczenia preferowanych obszarów lub zmiany ich zakresu merytorycznego, co wynika ze szczupłości środków finansowych, jakimi dysponujemy.

W kwestionariuszach zgłaszających zadanie należy szczególnie starannie przedstawić program i plan konferencji, proponowaną kadrę wykładowców oraz rodzaje planowanych kosztów / patrz: WNIOSEK O DOTACJĘ na przyznanie środków/.

Wstępne warunki zgłaszania ofert:

 • co najmniej 3-letnie ,udokumentowane doświadczenie w zakresie proponowanej tematyki konferencji szkoleniowej,

 • możliwość zapewnienia fachowej kadry wykładowców, właściwej dla danego rodzaju niepełnosprawności,

 • możliwość zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych wraz z odpowiednim wyposażeniem sal umożliwiającym zaprezentowanie osiągnięć nauki w zakresie przedstawianego problemu.

Oferta powinna zawierać:

 • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

 • nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej, Nr wpisu do rejestru sądowego,

 • statut,

 • oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS,

 • opinię konsultanta krajowego, właściwego dla zgłaszanego obszaru merytorycznego dotyczącą oceny programu stanowiącego podstawę ubiegania się o środki publiczne wraz z opinią dotyczącą merytorycznych kwalifikacji oferenta do zorganizowania konferencji szkoleniowej,

 • określenie warunków lokalowych, wyposażenie w służący właściwej realizacji programu techniczny sprzęt wspomagający /medyczny, audiowizualny, techniczny/ oraz środki transportu i łączności,

 • wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób stanowiących kadrę wykładowców,

 • przedstawienie kosztów całego przedsięwzięcia , w tym wysokości kosztów o które ubiega się organizacja pozarządowa,

 • proponowany czas trwania konferencji szkoleniowej / 1 lub 2-dniowa/,

 • określenie liczby uczestników z jednoczesnym wskazaniem obszaru polski, z którego będą zapraszani uczestnicy, oraz charakteru ich stałej pracy zawodowej.

 

IV.

DOFINANSOWANIE WYDAWNICTW O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM Z ZAKRESU PROFILAKTYKI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W FORMIE DRUKÓW ZWARTYCH (BIULETYNY,INFORMATORY) LUB ULOTEK KASET VIDEO Z INFORMACJAMI NIE PRZEKRACZAJĄCYMI 15 MINUT z przeznaczeniem dla rodziców lub opiekunów niepełnosprawnych osób, do korzystania w domu.

Wstępne warunki zgłaszania ofert:

 • co najmniej 3- letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji zadania,

 • przedstawienie dotychczasowych osiągnięć w tym zakresie.

Oferta powinna zawierać:

 • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

 • nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej, Nr wpisu do rejestru sądowego,

 • statut,

 • oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS,

 • opinię konsultanta krajowego lub wojewódzkiego stosownie do zakresu statutowego działania organizacji pozarządowej dotyczącą kwalifikacji oferenta do realizacji zadania oraz merytorycznej poprawności materiałów zaproponowanych do wydania,

 • oczekiwana kwotę należności za realizację zamówienia wraz z przedstawieniem kalkulacji całości kosztów, z zaznaczeniem rodzaju kosztów, o które organizacja ubiega się,

 • proponowany czas realizacji, autor (autorzy), tytuł, objętość nakład,

 • określenie warunków kolportażu oraz obszaru na jakim wydawnictwa będą upowszechniane. 

 

V.

PROMOWANIE HONOROWEGO KRWIODAWSTWA W POLSCE

Ministerstwo Zdrowia kieruje ofertę konkursową do organizacji pozarządowych posiadających status ogólnopolski lub regionalny, które mają doświadczenie w promocji honorowego oddawania krwi i posiadają umiejętność współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce.  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na to zadania  wynosi 1 600 000,00 zł. Preferowane będą oferty zawierające programy aktywizujące lokalne środowiska społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania nowych honorowych dawców krwi. Wstępne warunki zgłaszania ofert:

 • co najmniej 3- letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji zadania,

 • przedstawienie dotychczasowych osiągnięć w tym zakresie,

 • przedstawienie rekomendacji potwierdzającej dotychczasowe osiągnięcia,

Oferta powinna zawierać:

 • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,

 • nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej, Nr wpisu do rejestru sądowego,

 • statut,

 • oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS,

 • opinię dyrektora Krajowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dotyczącą kwalifikacji oferenta do realizacji zadania oraz opinię o wartości merytorycznej składanego w ramach konkursu programu ,stosownie do zakresu statutowego działania organizacji pozarządowej,

 • oczekiwaną kwotę należności za realizację zadania wraz z przedstawieniem kalkulacji całości kosztów, z zaznaczeniem rodzaju kosztów, o które organizacja ubiega się oraz spodziewanych / podanie ilości krwi / efektów.

 • proponowany czas realizacji, 

 • proponowane materiały propagandowe / podać hasła do tytułów, przewidywany nakład, koszty produkcji i rozpowszechnienia /,

 • określenie warunków kolportażu oraz obszaru na jakim wydawnictwa będą upowszechniane. 

Druki WNIOSKÓW są dostępne w załączniku. Dysponuje nimi również Departament Zdrowia Publicznego ,  tel. (0-22 ) 63 49 417 fax:/ automat/ 63- 49 -304  Oferty należy składać w terminie do 15 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres: Ministerstwo Zdrowia  Departament Zdrowia Publicznego 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15  z dopiskiem na kopercie : organizacje pozarządowe KONKURS OFERT  i numerem ZADANIA lub ZADAŃ.  Rozpatrzenie ofert nastąpi w okresie 14 dni od daty ich wpływu do Ministerstwa Zdrowia.  Organizacje pozarządowe ,których oferty zostaną wstępnie zakwalifikowane, zostaną niezwłocznie zaproszone do szczegółowych negocjacji.  Brak zaproszenia do negocjacji oznacza odrzucenie oferty.
Załączniki do dokumentu : wniosek_dotacje_celowe.zip


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2001-03-15
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 7249 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.