Ogłoszenia 
 

Komuniakt w sprawie przeprowadzenia w 2006 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Komunikat

w sprawie przeprowadzenia w 2006 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych, zamierzających prowadzić specjalizacje finansowane ze środków publicznych oraz w sprawie priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek
i położnych w poszczególnych województwach na 2006 r.Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, iż zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego ze środków publicznych w roku 2006 (Dz.Urz.MZ.05.18.100) w roku bieżącym przewidziane jest dofinansowanie 1800 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację u organizatorów kształcenia wyłonionych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Koszt dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla pielęgniarki, położnej rozpoczynającej specjalizację w 2006 roku – wynosi 4.120 zł.

Mając na uwadze liczbę miejsc szkoleniowych przypadających na ten rok, jak również uwarunkowania prawne i organizacyjne, które muszą spełnić organizatorzy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, aby uruchomić specjalizację w 2006 roku – zasadnym jest niezwłoczne podjęcie starań przez organizatorów kształcenia – w zakresie uzyskania stosownych uprawnień do realizacji tego zadania.

Wymogi stawiane organizatorom kształcenia określone zostały w:
Ustawie z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.).
Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.).
Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808).
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923).
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922).
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2004 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek, położnych (Dz. U. Nr 229, poz. 2314).


Spełnienie wymogów, określonych w wyżej wymienionych aktach prawnych, będzie jednym z podstawowych warunków pozwalających organizatorom kształcenia przystąpić do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu pozyskania środków finansowych z budżetu państwa na dofinansowanie specjalizacji.

Poniżej przedstawiamy również materiał dotyczący „Priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych w poszczególnych województwach na 2006 r.”, który został wypracowany przez zespół w skład, którego wchodzili przedstawiciele:

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,
Biura ds. Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,
Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.Tabela - Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych
w poszczególnych województwach na 2006 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-02-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3214 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.